Przejdź do treści
BIP

Umarzanie pożyczek dla osób fizycznych

Pożyczka udzielona na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska realizowanych w ramach programu pn. „EKODOM” oraz przedsięwzięć związanych z zakupem i montażem przydomowych oczyszczalni ścieków może być częściowo umorzona na wniosek Pożyczkobiorcy, po spełnieniu warunków zawartych w punkcie VII ust. 1 właściwego dla zadania Regulaminu udzielania dofinansowania dla osób fizycznych http://www.wfos.lublin.pl/oferta-dla-osob-fizycznych.html
Beneficjent składa do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 5, 20-704 Lublin, wniosek o umorzenie pożyczki oraz oświadczenie, że przedsięwzięcie zostało oznakowane zgodnie z obowiązującymi zasadami, ujętymi w Instrukcji oznakowania przedsięwzięć Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zgodnie z załączonymi wzorami:
Wzór 1 – wniosek o umorzenie
Wzór 2 – oświadczenie o oznakowaniu przedsięwzięcia
W sytuacji, gdy wniosek o umorzenie pożyczki wpłynie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w terminie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych przed terminem spłaty pierwszej raty której dotyczy, będzie podlegał rozpatrzeniu przed terminem spłaty kolejnej raty kapitału.
Umorzenie pożyczki nie może nastąpić wcześniej, niż z datą planowanej spłaty raty kapitałowej uprawniającej do umorzenia. Pożyczkobiorca jest informowany o sposobie rozpatrzenia wniosku pisemnie.