Przejdź do treści
BIP

O Funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jako samodzielna  instytucja finansująca zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej istnieje od 1993 r. Początkowo jako fundusz celowy, a od 2010 r. jako samorządowa osoba  prawna w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.  Zakres i zasady działania Funduszu wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska.
Celem strategicznym Funduszu jest poprawa stanu środowiska i efektywne  gospodarowanie jego zasobami przez wspieranie działań służących zrównoważonemu rozwojowi województwa lubelskiego.
Pomoc finansowa oferowana przez Fundusz to: niskooprocentowane pożyczki, dotacje, przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym, dopłaty do kredytów bankowych oraz częściowe umorzenie pożyczek. Ze środków Funduszu mogą korzystać samorządy, podmioty gospodarcze, jednostki publiczne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne.
Fundusz dofinansowuje inwestycje i działania proekologiczne w zakresie: ochrony  wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony ziemi i gospodarki odpadami,  ochrony przyrody,  edukacji ekologicznej oraz zapobiegania  i likwidacji poważnych awarii i ich skutków.
Fundusz  bierze również aktywny udział w wypełnianiu zobowiązań wynikających z traktatu akcesyjnego poprzez maksymalną absorpcję środków Unii Europejskiej w zakresie inwestycji ochrony środowiska na terenie województwa lubelskiego.