Przejdź do treści
BIP

Nabór 2023

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” ORAZ NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza zmianę programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: „Program”).

WFOŚiGW ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla gmin z terenu województwa lubelskiego, który będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie Programem wraz z załącznikami.

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.

BUDŻET PROGRAMU
Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 750 000 000 zł.

BENEFICJENCI:
Gminy

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania tj.:
1. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
- jeżeli budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie tej gminy
- gdy dochód roczny osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
- gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym, wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym - w ramach Części 2) Programu.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, wydawanym na zasadach kreślonych w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
- gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym; lub ma ona ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie;
2. wspólnotom mieszkaniowym (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie tej gminy.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:
Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy (tj. wójta/burmistrza/prezydenta miasta albo działającego na podstawie jego upoważnienia zastępcy samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną osobą oraz skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej -kontrasygnata).

TERMINY:
Wnioski będą przyjmowane od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.01.2024 r., w zależności od dostępności środków.

DODATKOWE INFORMACJE:
Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Lublinie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina zawrze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.
Beneficjentem końcowym Programu są:
- osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie
- wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:
1) dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.
Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2022 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych,
2) rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:
- do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie oraz na stronie WFOŚiGW w Lublinie www.wfos.lublin.pl (przyjmowanie wniosków).

Załączniki:

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Regulamin
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Wykaz kosztów kwalifikowanych część 1-3
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Wykaz kosztów kwalifikowanych część 4
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Wzór wniosku o dofinansowanie
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Wzór umowy o dofinansowanie WFOŚiGW - gmina
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Wzór wniosku o płatność
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Wytyczne dla gminy
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Metodyka szacowania efektu ekologicznego
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych
Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2022 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu