Przejdź do treści
BIP

Dla Beneficjentów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dofinansowuje przedsięwzięcia w ramach następujących dziedzin:

  • ochrona wód i gospodarka wodna,
  • ochrona powietrza,
  • gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
  • ochrona przyrody,
  • edukacja ekologiczna,
  • zapobieganie oraz likwidacja poważnych awarii i ich skutków,
  • monitoring środowiska.

Z pomocy finansowej Funduszu mogą korzystać: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie, publiczne szkoły wyższe oraz osoby fizyczne.

Fundusz stosuje następujące formy pomocy finansowej:

  • preferencyjne pożyczki (o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia kapitału),
  • dotacje, w tym dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych,
  • przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym.