Przejdź do treści
BIP

Czyste Powietrze

 

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Jaki jest cel Programu?

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do dofinansowania kwalifikują się następujące koszty:

 • Wymiana kotła na paliwo stałe (tzw. kopciucha) – na ekologiczne źródło ciepła;
 • Ocieplenie przegród budowlanych budynku;
 • Wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, bramy garażowej;
 • Wymianę instalacji CO i CWU;
 • Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacji);
 • Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • Zakup audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 

Podsumowanie najważniejszych zmian wprowadzonych do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” od 2020 r.

Zmiany Programu obowiązujące od dnia 3 stycznia 2023 r.:

 • Zwiększenie progów dochodowych:

- poziom podstawowy – 135 000 zł rocznie;
- poziom podwyższony – 1 894 zł miesięcznie – gospodarstwo wieloosobowe lub 2 651 zł miesięcznie – gospodarstwo jednoosobowe;
- poziom najwyższy – 1 090 zł miesięcznie – gospodarstwo wieloosobowe lub 1 526 zł miesięcznie – gospodarstwo jednoosobowe;

 • Zwiększenie kwot dotacji:

- poziom podstawowy – maksymalnie 67 200 zł;
- poziom podwyższony – maksymalnie 100 200 zł;
- poziom najwyższy – maksymalnie 136 200 zł;

 • Zwiększenie intensywności dofinansowania, ale liczonej od kosztów netto:

- poziom podstawowy – 40% - 55% kosztów netto;
- poziom podwyższony – 70% - 80% kosztów netto;
- poziom najwyższy – 100% kosztów netto.

 • Wprowadzenie pojęcia kompleksowej termomodernizacji (wyższe kwoty dotacji dla przedsięwzięć wykonywanych na podstawie audytu energetycznego). Kompleksowa termomodernizacja w rozumieniu Programu to prace skutkujące:

a) zmniejszeniem zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszeniem zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

 • Zniesienie limitu dotacji do m2 ocieplenia oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Kwotę dofinansowania do termomodernizacji można obliczyć odejmując od całkowitego limitu dotacji kwoty dotyczące innych przedsięwzięć zaznaczonych na danym wniosku.
 • Na jeden budynek/lokal mieszkalny może zostać udzielona i wypłacona dotacja na podstawie maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie. Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją może być udzielona i wypłacona na dany budynek/lokal mieszkalny wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie.
 • Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.
 • Dowolna kolejność rozliczania przedsięwzięć. Nie ma obowiązku rozliczania źródła ciepła w pierwszym wniosku o płatność. Można najpierw rozliczyć inne przedsięwzięcia.

 

Zmiany Programu obowiązujące od dnia 15 lipca 2022 r.:

 • Umożliwienie Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymania prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

- wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez Beneficjentów Części 2 Programu do 47 000 zł i Części 3 Programu do 79 000 zł
- termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
- środki prefinansowania wypłacane na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą
- skrócony do 14 dni czas na ocenę wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem
- wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia

 

Zmiany Programu obowiązujące od dnia 25 stycznia 2022 r.:

 • Rozpoczęcie naboru wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 3 Programu – uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 • Wprowadzenie możliwości uzyskania dofinansowania na kotły dwupaliwowe przeznaczone do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego.
 • Przeniesienie wniosku o płatność do generatora GWD. Formularz online dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl po wypełnieniu można podpisać profilem zaufanym lub wydrukować do wersji papierowej.

 

Zmiany Programu obowiązujące od dnia 6 lipca 2021 r.:

 • Rozpoczęcie naboru ciągłego wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wnioski o dofinansowanie można składać w bankach, które przystąpiły do współpracy w Programie. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem znajduje się na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie. Lista podlega bieżącej aktualizacji. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane są w bankach i przekazywane do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

 

Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

 1. Kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie,
 2. Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym, co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz wykorzystanie tego kredytu przez Beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem,
 3. Okres realizacji przedsięwzięcia dla wniosków złożonych w ramach ścieżki bankowej wynosi do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

 

Zmiany Programu obowiązujące od dnia 1 lipca 2021 r.:

 • Ograniczenie dotacji na kotły węglowe. Zakup i montaż kotła węglowego w ramach Programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do końca 2021 r., pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie również w terminie do 31 grudnia 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r. zostają wycofane dotacje na kotły węglowe.
 • Zwiększenie progów dochodowych w ramach II części Programu. W przypadku gospodarstw wieloosobowych próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.
 • Wprowadzenie możliwości uzyskania większego wsparcia na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45 % faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60 % kosztów).

 

Zmiany Programu obowiązujące od dnia 21 października 2020 r.:

 • Rozpoczęcie naboru wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do II części Programu, na podwyższony poziom dofinansowania.
 • Rozpoczęcie procesu wydawania zaświadczeń o dochodach przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w ramach II części Programu.
 • Umożliwienie wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia maksymalnie o sześć miesięcy w sytuacjach niezależnych od Beneficjenta.
 • Udostępnienie Beneficjentom kalkulatora dotacji – uproszczone narzędzie dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji.
 • Rozszerzenie zakresu współpracy z gminami w zakresie pomocy Wnioskodawcom w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie i przekazaniu ich do właściwych wojewódzkich funduszy. Dotyczy gmin, które zawarły porozumienia o współpracy z WFOŚiGW w Lublinie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

 

W kwietniu 2021 r. rozpoczęto tworzenie gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych Programu „Czyste Powietrze” w gminach, które podpisały odpowiednie porozumienia z WFOŚiGW. Do zadań punktów konsultacyjnych należy min. udzielanie informacji o Programie, wsparcie Wnioskodawców na etapie aplikowania oraz rozliczania przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników, zapewnienie stanowiska komputerowego obsługiwanego przez pracownika umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk.

Lista gmin współpracujących przy realizacji Programu „Czyste Powietrze” jest dostępna na stronie WFOŚiGW w Lublinie w zakładce „dla Gmin” i podlega bieżącej aktualizacji.

Zmiany Programu obowiązujące od dnia 15 maja 2020 r.:

 • Uproszczenie formularza wniosku o dofinansowanie.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do I części Programu, na podstawowy poziom dofinansowania.
 • Skrócenie czasu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie przez wojewódzkie fundusze z 90 na 30 dni.
 • Uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi – wprowadzenie wyłącznie dwóch grup dochodowych:

- dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (I część Programu). Dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych z rocznym dochodem do 100 tys. zł,
- dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (II część Programu). Dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe);

 • Zmiana sposobu liczenia dochodu dla podstawowego poziomu dofinansowania - tylko dla Wnioskodawcy, a nie członków jego gospodarstwa domowego.
 • Umożliwienie uzyskania dotacji na ocieplenie budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej również przez Wnioskodawców, którzy już posiadają ekologiczne źródło ciepła.
 • Integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków.
 • Umożliwienie składania wniosków online w serwisie gov.pl.

 

W dniu 29 maja 2020 r. w Warszawie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Klimatu, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w tym WFOŚiGW w Lublinie) na rzecz informowania o instrumentach finansowych związanych z Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”. Celem Porozumienia jest zapewnienie wnioskodawcom lub beneficjentom Programu dostępu do informacji o możliwych sposobach finansowania przedsięwzięć opisanych w Programie.