Przejdź do treści
BIP

Czyste Powietrze

 

Nowa wersja Programu Czyste Powietrze

Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów podjął decyzję o zmianach w Programie. Od 15.05.2020 r. rusza nowa wersja Programu. Zmiany mają na celu zwiększenie dostępności dofinansowania oraz dostosowanie do zgłaszanych oczekiwań. Wynikają również z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.
 
Do najważniejszych zmian należy znaczne uproszczenie wniosku oraz trzykrotne skrócenie czasu jego rozpatrywania - z 90 do 30 dni. Rezygnuje się również z konieczności podawania we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na etapie jego wypełniania. Zmieniona zostanie także dotychczasowa zasada dotycząca konieczności rozpoczęcia inwestycji po złożeniu wniosku. W nowym naborze możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie w okresie do 6 miesięcy od chwili rozpoczęcia inwestycji (dotyczy to inwestycji rozpoczętych po 15.05.2020 r.).

 

 
Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

Program został podzielony na dwie części ze względu na poziom dofinansowania. W pierwszym etapie od 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać do:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie obejmującego swoim działaniem teren województwa Lubelskiego (tu musi być zlokalizowany budynek, którego dotyczy przedsięwzięcie),  (w biurze Programu Czyste Powietrze w Lublinie i biurach terenowych Programu);
 • lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW (lista gmin przyjmujących wnioski zostanie opublikowana na stronie www.wfos.lublin.pl).

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 

UWAGA:

W związku z sytuacją epidemiczną obowiązują do odwołania szczególne zasady kontaktu z beneficjentami zamieszczone na stronie: http://www.wfos.lublin.pl/materialy/_upload/Koronawirus-fundusz.pdf

Co z wnioskami już złożonymi?

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego  Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy obowiązujących na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Najważniejsze zmiany w Programie:
 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
 • dochód liczony tylko dla wnioskodawcy, a nie członków jego gospodarstwa domowego
 • uproszczony wniosek o dotację (dezaktywują się pola niedotyczące wnioskodawcy), bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach wnioskodawcy;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym (zakresem inwestycji, a nie z dochodem wnioskodawcy) – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • wzmocnienie współpracy z gminami;

 

Realizacja dofinansowanych do tej pory na Lubelszczyźnie inwestycji oznacza:
 • ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 43 055 410 kg;
 • ograniczenie emisji pyłów o 232 240 kg;
 • ograniczenie zużycia energii o 99 863 333,33 kWh.

 

Kontakt

czystepowietrze@wfos.lublin.pl; tel. 81 561 21 61