Przejdź do treści
BIP

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie
  
I. Zasady ogólne
Instrukcja określa sposób oznakowania przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków  WFOŚiGW   w Lublinie. Beneficjent jest zobowiązany do jej stosowania na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW w Lublinie.
 
Oznakowanie przedsięwzięcia należy wykonać po podpisaniu umowy o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia zadania.
 
Każdy beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia  na swojej stronie internetowej informacji o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Lublinie wraz z logo WFOŚiGW w Lublinie. Rodzaj i rozmiar czcionki standardowo używane przez beneficjenta w komunikacji internetowej. Logo do pobrania w załączniku nr 1 niniejszej Instrukcji lub na stronie Funduszu w zakładce Informacja i promocja. Informacja na stronie internetowej pozostaje nie krócej niż 6 miesięcy po zakończeniu zadania.

Beneficjenci wydający własne biuletyny informacyjne, czasopisma lub inne wydawnictwa zobowiązani są do zamieszczenia informacji o dofinansowanych przedsięwzięciach  ze środków WFOŚiGW w Lublinie.

W przypadku przekazywania informacji do prasy, radia lub  telewizji na temat przedsięwzięcia, Beneficjent jest zobowiązany do informowania o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Lublinie.
 
W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z pracownikiem WFOŚiGW w Lublinie prowadzącym sprawę, dopuszczalne jest zastosowanie innego rozwiązania, niż wskazane w niniejszej Instrukcji.
 
Nie stosowanie się do niniejszej Instrukcji może spowodować rozwiązanie umowy.
 
II. Zadania inwestycyjne
1.  Tablice informacyjne umieszcza się w miejscach powszechnie dostępnych, takich jak:
a)   elewacje frontowe budynków,
b)   wejścia do budynków,
c)   reprezentacyjne wnętrza budynków,
d)   tablice wolnostojące w obrębie inwestycji.
 
2.   Zadania inwestycyjne w zakresie budowy lub modernizacji obiektów infrastrukturalnych np. oczyszczalnia ścieków, tablice informacyjne umieszcza się w miejscu realizacji tych inwestycji. W przypadku inwestycji liniowych np. kanalizacja, tablice informacyjne umieszcza się na charakterystycznym obiekcie wchodzącym w skład realizowanego przedsięwzięcia, bądź w formie wolnostojącej w miejscach pozwalających na zidentyfikowanie inwestycji.
 
3.  Tablice informacyjne powinny zawierać:
a)   nazwę zadania,
b) logo WFOŚiGW w Lublinie (załącznik nr 1)  wraz z informacją o treści: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”.
 
4.  Tablice informacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, np.: metal, tworzywo sztuczne, a ich minimalne wymiary powinny wynosić odpowiednio:
a)  umieszczane na elewacjach, wejściach do budynków – 50 cm x 40 cm (wersja pozioma) lub 40 cm x 50 cm   (wersja pionowa),
b)  tablice wolnostojące  - 80 cm  x 60 cm (wersja pozioma) lub 60 cm x 80 cm (wersja pionowa).
 
5.  Inne wymagania dotyczące oznakowania zadań:
 
Standardowym tłem dla logo jest kolor biały, przy czym dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stosowanie innego koloru tła niż biały.
Kolor tablic, naklejki - biały
Kolor nadruku - czarny
Rodzaj czcionki: Arial
 
6. W przypadku zadań współfinansowanych z innych źródeł np.: Unii Europejskiej, NFOŚiGW, informacja o  dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Lublinie może być umieszczona na wspólnej tablicy.
 
Pobierz logo – załącznik nr 1
 
Pobierz wzór (tablica) – załączniki nr 2 i 3
 
III.  Ruchome składniki majątku lub elementy wyposażenia
1. Wszelkie ruchome składniki majątku i elementy wyposażenia będące środkami trwałymi (w tym samochody specjalne) zakupione w ramach umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie powinny być oznakowane naklejką z logo WFOŚiGW i informacją: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”.
 
2. Wymiary naklejki z logo WFOŚiGW w Lublinie i informacją o źródle finansowania powinny być dostosowane indywidualnie i proporcjonalnie do wielkości  przedmiotu/urządzenia.
 
3.  Naklejka powinna być umieszczona bezpośrednio na danym przedmiocie/urządzeniu, jednakże  w taki sposób, aby nie zniszczyć przedmiotu/urządzenia.
 
Pobierz wzór (naklejka)  - załącznik nr 4
 
IV. Szkolenia, konkursy i inne imprezy o charakterze publicznym
Informacja o dofinansowaniu szkolenia/konkursu/olimpiady/konferencji powinna być umieszczona: na zaproszeniach, plakatach informacyjnych oraz  w sali konferencyjnej należy ustawić baner z logo WFOŚiGW w Lublinie lub widoczną tablicę informacyjną o treści „Organizacja szkolenia/konkursu/olimpiady/konferencji dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”. 
 
Pobierz wzór oznakowania – załącznik nr  5
 
V. Publikacje i inne materiały promocyjne

1.  Wszelkie publikacje i materiały informacyjno-promocyjne takie jak: książki, broszury, ulotki, plakaty, płyty CD, DWD, artykuły w prasie, dofinansowane ze środków finansowych  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie powinny zawierać informację o treści: „Dofinansowano ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie” wraz z logo Funduszu.

2.  Miejsce umieszczenia logo z informacją:
  • publikacje  - na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej),
  • płyty CD – na opakowaniu,
  • filmy – w czołówce filmu,
  • inne produkty o charakterze reklamowo-promocyjnym –  na wyrobach.
3. Na stronie internetowej Funduszu dostępne są wzory logo WFOŚiGW w Lublinie.
 
Pobierz wzór (publikacje) – załącznik nr  6
 
VI. Ścieżki edukacji ekologicznej

1. Informacja o dofinansowaniu  ścieżki o treści „Ścieżka edukacyjna/przyrodnicza  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”  powinna być bezwzględnie  umieszczona na tablicy informacyjnej przy wejściu na ścieżkę. Logo Funduszu ma również zostać umieszczone na wszystkich tablicach edukacyjnych i informacyjnych związanych ze ścieżką, finansowanych przez Fundusz.

2. Wielkość informacji powinna być dostosowana do wielkości tablicy edukacyjnej i informacji tam zawartych.
 
Pobierz wzór (ścieżka edukacyjna ) – załącznik nr  7
 
VII. Przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
Beneficjenci, którzy otrzymali środki na usuwanie azbestu zobowiązani są do zamieszczenia na swoich stronach internetowych następującej informacji wraz z logo WFOŚiGW w Lublinie – do pobrania tutaj.