Przejdź do treści
BIP

Moja Woda

Nabór wniosków w Portalu Beneficjenta do Programu Priorytetowego Moja Woda
w 2021 r. został zakończony z dniem 10 czerwca 2021 r.
Wersję papierową wniosku, złożonego w Portalu Beneficjenta do dnia 10 czerwca 2021 r. należy dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie najpóźniej do dnia 12 lipca 2021 r.

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie
ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych
w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda”
na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Lublinie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1) Założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie https://portal.wfos.lublin.pl/strona-glowna-programu-1 (nie dotyczy osób posiadających już konto na Portalu Beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na Portalu Beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.
2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 2.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na Portalu Beneficjenta.
4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do Biura Programu Czyste Powietrze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, na adres:
al. Kraśnicka 31
20-718 Lublin
w godzinach jego pracy tj. 7:30 – 15:30

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem Portalu Beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja papierowa (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez Portal Beneficjenta oraz stronę internetową http://www.wfos.lublin.pl/

Lista plików do pobrania