Przejdź do treści
BIP

Aktualności

12.04.2023

Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz. 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” na 2023 r.

Cel programu:

Wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Beneficjenci:

W ramach Programu dofinansowanie w formie dotacji udzielane będzie gminom, związkom międzygminnym i powiatom (dalej: JST), działającym na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na ich terenie, z wyłączeniem zadań realizowanych przez  beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.*

Do projektu mogą przystąpić te JST, których:

 • przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie, na którym została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
 • przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie JST posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne. Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem lub powiatu, na którego terenie się znajduje.

* Dla zadań, których ostatecznymi odbiorcami będą beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zostanie uruchomiony odrębny nabór wniosków w ramach Części 2 Programu – Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.
 

Rodzaje przedsięwzięć:

 • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
 • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

 

Koszty kwalifikowane:

 • Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
 • WFOŚiGW w Lublinie pokrywa koszty poniesione i udokumentowane przez JST po dacie podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu dotacji.
 • Uśredniony maksymalny koszt kwalifikowany unieszkodliwienia 1 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest nie może przekroczyć 700 zł.

 

Warunki dofinansowania:

1. Poziom dofinansowania dla danej gminy zależny jest od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

 • do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
 • do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
 • do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie, albo gminy wchodzącej w skład związku gmin.

2. Udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie po uwzględnieniu wskaźnika G wynosi odpowiednio:

 • do 75 % kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW;
 • do 25 % kosztów kwalifikowanych ze środków WFOŚiGW w Lublinie.
   

3. W przypadku przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej kwota dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych (do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przez właściwego wojewodę wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej).

4. Dotowana JST zobowiązuje się do merytorycznego nadzoru nad zadaniem, terminowej realizacji oraz podania do publicznej wiadomości informacji o dofinansowaniu.

5. Przed złożeniem wniosku JST powinna rzetelnie oszacować zakres i koszt prac. Dane te należy pozyskać drogą wstępnego naboru zgłoszeń od mieszkańców gminy.

6. Wykonawcą przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powinien być podmiot wybrany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.  zm.).

7. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż do dnia 15 listopada 2023 r. i rozumiany jest jako data przekazania odpadów na składowisko, określona w ostatniej karcie przekazania odpadów na składowisko.

8. W przypadku, gdy wnioskowana kwota wsparcia wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru przekroczy dostępną alokację na rok 2023, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu/nadania wniosków do WFOŚiGW w Lublinie.

9. Wybór do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naboru nastąpi po zakończeniu naboru i zawarciu umowy udostępnienia środków pomiędzy NFOŚiGW, a WFOŚiGW w Lublinie.

Termin i miejsce składania wniosków:
Termin składania wniosków: od 12.04.2023 r. do 28.04.2023 r.
 Wnioski należy składać na właściwym formularzu, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe czy kurierskie, na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin.

 O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje: 

 • dla wniosku złożonego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – data wpływu wniosku do sekretariatu WFOŚiGW (ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin),
 • dla wniosku złożonego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe - data nadania papierowej postaci wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.).

Formularz wniosku:
Formularz wniosku o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego.
Oświadczenie – zgoda na przekazanie informacji do NFOŚiGW.

Informacje szczegółowe dotyczące Programu:

Program priorytetowy.

W kwestiach nieuregulowanych w Programie priorytetowym i ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zastosowanie znajdują Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Załączniki do pobrania niezbędne do zawarcia umowy:

- Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego
- Wzór nr 1 - oświadczenie o niezaleganiu z zobowiązaniami
- Wzór nr 2 - oświadczenie o sposobie rozliczenia podatku VAT
- Wzór nr 3 - oświadczenie o wyborze wykonawcy zgodnie z Prawem zamówień publicznych
 

Dokumenty do rozliczenia zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”:

Dokument: Zbiorcze rozliczenie zadania finansowego na podstawie umowy dotacji lub przekazania środków finansowych
Dokument: Zestawienie kart przekazania odpadów na składowisko potwierdzające osiągnięty efekt ekologiczny zadania pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
Dokument: Sprawozdanie z realizacji zadania pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
Dokument: Protokół odbioru końcowego - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
Dokument: Oświadczenie o sposobie rozliczenia podatku VAT

powrót do listy

Rejestr zmian