POIiŚ 2014 - 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 jest największym programem finansowanym z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. PO IiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku – PO IiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki. Program wspiera gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowany jest z trzech źródeł:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 4 905,9 mln euro,
  • Funduszu Spójności, kwotą 22 507,9 mln euro,
  • Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 4 853,2 mln euro.

W ramach programu realizowanych będzie 10 osi priorytetowych:

   I.  Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
  II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
 III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
 IV. Infrastruktura drogowa dla miast,
  V.  Rozwój transportu kolejowego w Polsce,
 VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
  IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury,
   X. Pomoc techniczna.

W ramach priorytetu II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu główne obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji dotyczą rozwoju infrastruktury środowiskowej, dostosowania do zmian klimatu, ochrony i zahamowania spadku różnorodności biologicznej oraz poprawy jakości środowiska miejskiego.