Przejdź do treści
BIP

Aktualności

05.06.2024

Nadwyżka dochodów budżetu gmin i powiatów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przypomina o obowiązku dostarczenia do tut. Funduszu załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/ OŚ-4p dotyczącego obliczenia nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2023.

Ostateczny termin złożenia załącznika do WFOŚiGW w Lublina mija 16 sierpnia 2024 roku.

UWAGA!

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminy lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca, osiągniętą w 2023 roku (art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska) odpowiednio:

•   dla gminy – 13,59 zł,
•   dla powiatu – 3,17 zł

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2023 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski 2024 poz. 392).

W przypadku wystąpienia nadwyżki dochodów wpłatę należy dokonać w terminie do 16 sierpnia 2024 roku na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w BGK O/ Lublin nr 71 1130 1206 0028 9006 6320 0001.

Załączniki do pobrania:
1. Załącznik do sprawozdania OŚ-4g dla gmin.
2. Załącznik do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów.
3. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 maja 2024 r.
 

powrót do listy

Rejestr zmian