Przejdź do treści
BIP

Aktualności

09.02.2023

Nabór wniosków o dofinansowanie - Mały strażak

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”
Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zwany dalej WFOŚiGW, ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zwanych dalej OSP, z terenu województwa lubelskiego w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2023, zwanego dalej Programem.

I. Cel programu:

Podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

II. Beneficjenci:

W ramach Programu dofinansowanie w formie dotacji udzielane będzie jednostkom OSP zlokalizowanym na terenie województwa lubelskiego.

III. Rodzaje przedsięwzięć:

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiącym załącznik nr 1 do Programu.

IV. Warunki dofinansowania:

Do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW lecz nie więcej niż 25 000,00 zł dla jednej jednostki OSP.

V. Koszty kwalifikowane:

1. Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku w Funduszu do dnia 31.12.2023 roku.

2. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Koszty kwalifikowane – zgodne z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z tym zastrzeżeniem, że niekwalifikowane są koszty nabycia środków trwałych w formie leasingu.

4. Koszty kwalifikowane muszą być zgodne z Wykazem rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiącym zał. nr 1 do Programu. Zakres kosztów kwalifikowanych stanowi katalog zamknięty.

VI. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 9 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r.
 Jednocześnie WFOŚiGW zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru wniosków, w przypadku wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na realizację niniejszego programu.

Wnioski należy składać na właściwym formularzu, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą Wojewódzkiego Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W ramach naboru nie będą uwzględniane wnioski złożone poza terminem naboru oraz na innym formularzu, niż obowiązujący w ramach aktualnego naboru.

Formularz wniosku o dofinansowanie:

Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zakres rzeczowy wniosku

UWAGA: Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Zakresem rzeczowym należy wypełnić elektronicznie. Zakres rzeczowy wniosku (plik excel) stanowi jego integralną część. W ramach naboru należy wypełnić i złożyć obydwa dokumenty (powinny zawierać podpis Prezesa lub osób upoważnionych do reprezentowania jednostki wymienionych w KRS i pieczątkę OSP).

VII. Informacje szczegółowe dotyczące Programu znajdują się w poniższych dokumentach:

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP

VIII. Warunki szczegółowe dotyczące naboru wniosków określa:

Regulamin naboru i rozpatrywania wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
 

powrót do listy

Rejestr zmian