Przejdź do treści
BIP

Aktualności

27.01.2022

Nabór wniosków na zadania dotacyjne z zakresu B+R w roku 2022


W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dokumentów programowych obowiązujących w roku 2022 (Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych do dofinansowania w roku 2022, Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na rok 2022, Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji planowanych do realizacji w roku 2022.

DO UDZIAŁU W NABORZE ZAPRASZAMY:

 • Uczelnie działające na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
 • Instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383),
 • Federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

OBSZARY WSPÓŁPRACY:

Realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na:

 • zachowanie różnorodności biologicznej,
  czynną ochronę zagrożonych i chronionych gatunków roślin i zwierząt,
 • ochronę wód,
 • opracowanie systemowych rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej,
 • zmniejszenie zużycia wody i emisji ścieków w przemyśle,
 • zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w szczególności ze źródeł rozproszonych,
 • unowocześnienie systemów kogeneracji wysokosprawnej, w szczególności z wykorzystaniem biomasy pochodzącej z lokalnych zasobów,
 • zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów, w tym wykorzystania odpadów w procesach produkcji i odzysku energii, w szczególności w miejscu wytworzenia, a także przygotowanie odpadów do ponownego użycia,
 • rozwój lub wdrożenie technologii małoodpadowych,
 • ograniczenie i uniknięcie emisji powierzchniowej,
 • ograniczenie i uniknięcie emisji liniowej,
 • ograniczenie energochłonności w przemyśle, w gospodarstwach domowych i sektorze publicznym.

WARUNKI FINANSOWANIA:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł. Ocena i wybór wniosków o udzielenie pomocy finansowej zostaną dokonane zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Fundusz może udzielić dotacji do 100% wartości kosztów kwalifikowanych m.in. na realizację przedsięwzięć:

 1. polegających na wsparciu przyjaznych środowisku technologii i innowacji,
 2. związanych z edukacją ekologiczną,
 3. z zakresu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ścisłą ochroną,
 4. z zakresu leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących,

Udział środków w finansowaniu zadania zostanie ostatecznie określony przez Fundusz po dokonaniu oceny projektu i uzależniony jest od efektów ekologicznych zadania oraz możliwości finansowych Funduszu.

WAŻNE!
Prowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą zakończyć się stworzeniem nowych rozwiązań lub wprowadzeniem znaczących ulepszeń do istniejących rozwiązań ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska naturalnego i gospodarki wodnej.

Przedsięwzięcia muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.
Zadania finansowane w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Lublinie powinny zakończyć się w tym samym roku, w którym zostanie udzielone wsparcie. Preferowana maksymalna data zakończenia zadania to 10.11.2022 r.

Koszty wynagrodzenia zespołu badawczego i koordynatora projektu mogą zostać rozliczone wyłącznie na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło. Rozliczenie kosztów wynagrodzeń będzie możliwe, m.in. po przedstawieniu rachunku do umowy zlecenia, protokołu odbioru wskazującego prawidłowe wykonanie zadań oraz liczbę i ewidencję godzin poświęconych w danym miesiącu kalendarzowym na wykonanie zadań w projekcie.

Zasady dotyczące naboru na realizację przedsięwzięć z zakresu projektów badawczych i badawczo-rozwojowych dostępne są pod linkiem:
(POBIERZ).

SPOSÓB APLIKOWANIA O WSPARCIE:

Wnioski o dofinansowanie na rok 2022 na realizację zadań z zakresu B+R w ramach finansowania dotacyjnego należy złożyć w terminie:
od dnia 28 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

W celu aplikowania o wsparcie należy wypełnić i dostarczyć wniosek na obowiązującym formularzu do siedziby WFOŚiGW w Lublinie (adres: ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin). Dokumenty oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie pod adresem: www.wfos.lublin.pl, w zakładce: Dla Beneficjentów.

Obowiązujące formularze wniosków:

Formularz wniosku o dotację na realizację projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w obszarze ochrony środowiska

Dla naboru zastosowanie mają aktualne ,,Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”.
 

powrót do listy

Rejestr zmian