Przejdź do treści
BIP

Aktualności

21.12.2022

Nabór wniosków na zadania dotacyjne w roku 2023

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dokumentów programowych obowiązujących w roku 2023: Listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych do dofinansowania w roku 2023, Planu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na rok 2023, Kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji planowanych do realizacji w roku 2023.

Do udziału w naborze zapraszamy w szczególności:

 • Stowarzyszenia działające na postawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.),
 • Fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167),
 • Jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych działające na podstawie właściwych przepisów,
 • Parki narodowe działające na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) i inne instytucje ochrony przyrody,
 • Muzea działające na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2020r. poz. 902) i inne instytucje kultury,
 • Ogrody zoologiczne i botaniczne działające na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) i inne instytucje edukacji ekologicznej,

występujące samodzielnie, a także w partnerstwie, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przy zachowaniu zasady zrównoważonej koncentracji pomocy.

Obszary współpracy:

W ramach osi priorytetowej Człowiek zapraszamy do realizacji:

 • przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności dotyczących właściwego postępowania z odpadami i zapobieganiu wytwarzania odpadów, racjonalnego gospodarowania wodą, ochrony powietrza oraz ochrony przyrody, 
 • przedsięwzięć dotyczących poprawy infrastruktury służącej edukacji dzieci i młodzieży szkolnej w dziedzinie nauk o przyrodzie i środowisku, w tym wyposażenie pracowni szkolnych, a także tworzenie i rozwój ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych, przy placówkach, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna, 
 • przedsięwzięć, w tym kulturalnych, promujących postawy prośrodowiskowe i kulturę dbałości o środowisko, w szczególności podkreślające wagę podejmowania decyzji konsumenckich z uwzględnieniem potrzeby ochrony zasobów środowiska i związek między kulturą dbałości o środowisko a stylem zdrowego trybu życia,
 • przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne i ogrody botaniczne,
 • przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu rolnictwa ekologicznego, upowszechniania zasad dobrej praktyki rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,
 • przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu popularyzacji zagadnień dotyczących wykorzystania energii odnawialnej, a także efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, w tym modelowych rozwiązań technologicznych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł. Ocena i wybór wniosków o udzielenie pomocy finansowej zostaną dokonane zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia dotacyjnego przysługiwać będzie przedsięwzięciom o największym stopniu oddziaływania na świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz wnioskodawcom posiadającym największe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Pod uwagę będą brane również kwalifikacje kadry realizującej przedsięwzięcie.

W ramach osi priorytetowej Biosfera zapraszamy do realizacji:

 • przedsięwzięć służących zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt, roślin, grzybów, w szczególności w parkach narodowych i w innych formach obszarowych ochrony przyrody, a także ochrona pomników indywidualnych form ochrony przyrody oraz obiektów przyrody nieożywionej,
 • przedsięwzięć z zakresu czynnej ochrony zagrożonych i chronionych gatunków roślin i zwierząt,
 • przedsięwzięć związanych z rehabilitacją zwierząt dziko żyjących i wsparciem funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt,
 • przedsięwzięć mających na celu zwalczanie gatunków inwazyjnych,
 • przedsięwzięć mających na celu ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska poprzez optymalne ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji i informacji,
 • przedsięwzięć z zakresu przyrodniczej rewaloryzacji i rozwoju terenów zieleni, w szczególności parków i ogrodów zabytkowych, pielęgnacji i leczenia drzewostanu,
 • przedsięwzięć z zakresu monitoringu przyrodniczego.


Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł. Ocena i wybór wniosków o udzielenie pomocy finansowej zostaną dokonane zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia dotacyjnego przysługiwać będzie przedsięwzięciom o największych efektach ekologicznych oraz wnioskodawcom posiadającym największe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody (pod uwagę będą brane również kwalifikacje kadry realizującej przedsięwzięcie).

W ramach osi priorytetowej Technologia zapraszamy do realizacji:

 • przedsięwzięć komplementarnych i wspierających realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" ukierunkowanych na ograniczenie i uniknięcie emisji powierzchniowej, w tym przedsięwzięć prowadzących do zwiększenia udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub ograniczenia energochłonności w przemyśle, w gospodarstwach domowych i sektorze publicznym, w szczególności w budownictwie.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł. Ocena i wybór wniosków o udzielenie pomocy finansowej zostaną dokonane zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia dotacyjnego przysługiwać będzie przedsięwzięciom o największych efektach ekologicznych oraz odpowiednim zbilansowaniu kosztów zadania.

Sposób aplikowania o finansowanie

W celu aplikowania o wsparcie należy wypełnić i dostarczyć wniosek na obowiązującym formularzu do siedziby WFOŚiGW w Lublinie (adres: ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin). Dokumenty oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie pod adresem: www.wfos.lublin.pl, w zakładce: Dla Beneficjentów.

Wnioski o dofinansowanie na rok 2023 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowania dotacyjnego należy złożyć w terminie:
od dnia 22 grudnia 2022 r. do dnia 20 stycznia 2023 r.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:

 • dla wniosku w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy - data jego wpływu na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • dla wniosku w formie papierowej złożonego osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – data wpływu wniosku do sekretariatu WFOŚiGW (ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin),
 • dla wniosku w formie papierowej złożonego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe - data nadania papierowej postaci wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.).

Obowiązujące formularze wniosków:

Formularz wniosku o pożyczkę lub dotację dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na zadania inwestycyjne,

Formularz wniosku o dotację na zadania nieinwestycyjne,

Formularz wniosku o dotację na zadania z zakresu edukacji ekologicznej,

Dla naboru zastosowanie mają aktualne ,,Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”.

Fundusz może udzielić dotacji do 100% wartości kosztów kwalifikowanych m.in. na realizację przedsięwzięć:

1) polegających na wsparciu przyjaznych środowisku technologii i innowacji,
2) związanych z edukacją ekologiczną,
3) z zakresu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ścisłą ochroną,
4) z zakresu leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących,


z tym zastrzeżeniem, że zakup wyposażenia/środków trwałych w ramach ww. przedsięwzięć może zostać dofinansowany do 50 % wartości kosztów.

W przypadku realizacji innych przedsięwzięć niż wymienione w pkt. 1-4 Fundusz udziela dotacji do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.
Udział środków w finansowaniu zadania zostanie ostatecznie określony przez Fundusz po dokonaniu oceny projektu i uzależniony jest od efektów ekologicznych zadania oraz możliwości finansowych Funduszu.

powrót do listy

Rejestr zmian