Środki Europejskie

Od 2004 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie bierze aktywny udział w wypełnianiu zobowiązań wynikających z traktatu akcesyjnego poprzez maksymalną absorpcję środków Unii Europejskiej w zakresie inwestycji dotyczących ochrony środowiska. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska i wojewódzkimi funduszami,od 2007 roku Fundusz jest Instytucją Wdrażającą dla projektów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PO IiŚ 2007 – 2013.


W perspektywie finansowej 2014 – 2020, WFOŚiGW w Lublinie nie pełni roli Instytucji Wdrażającej PO IiŚ jak miało to miejsce w latach 2007 – 2013. Na mocy zawartego w 2015 roku porozumienia, NFOŚiGW przekazał Funduszowi zadania związane z prowadzeniem warsztatów dla wnioskodawców, wsparciem wnioskodawców w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz kontrolą na miejscu realizacji projektów w ramach II osi PO IiŚ 2014 – 2020. Obecnie trwają szczegółowe uzgodnienia obszarów współpracy pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW w Lublinie mające na celu podjęcie działań związanych z maksymalną absorpcją środków unijnych.