Instrukcja oznakowania przedsięwzięć Drukuj

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

  

I. Zasady ogólne

 1. Instrukcja określa sposób oznakowania przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków WFOŚiGW w Lublinie. Beneficjent jest zobowiązany do jej stosowania na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW w Lublinie.

 2. Oznakowanie przedsięwzięcia należy wykonać po podpisaniu umowy o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia zadania. 

 3. Każdy beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia  na swojej stronie internetowej, informacji o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Lublinie wraz z logo WFOŚiGW w Lublinie. Rodzaj i rozmiar czcionki standardowo używane przez beneficjenta w komunikacji internetowej. Logo do pobrania w załączniku nr 1 niniejszej Instrukcji lub na stronie Funduszu w zakładce Działalność. Informacja na stronie internetowej pozostaje nie krócej niż 6 miesięcy po zakończeniu zadania.

 4. Beneficjenci wydający własne biuletyny informacyjne, czasopisma lub inne wydawnictwa zobowiązani są do zamieszczenia informacji o dofinansowanych przedsięwzięciach  ze środków WFOŚiGW w Lublinie. 

 5. W przypadku przekazywania informacji do prasy, radia lub  telewizji na temat przedsięwzięcia, Beneficjent jest zobowiązany do informowania o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Lublinie. 

 6. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z pracownikiem WFOŚiGW w Lublinie prowadzącym sprawę, dopuszczalne jest zastosowanie innego rozwiązania, niż wskazane w niniejszej Instrukcji.

 7. Nie stosowanie się do niniejszej Instrukcji może spowodować rozwiązanie umowy.

II. Zadania inwestycyjne

1.      Tablice informacyjne umieszcza się w miejscach powszechnie dostępnych, takich jak:

a)      elewacje frontowe budynków,

b)      wejścia do budynków,

c)      reprezentacyjne wnętrza budynków,

d)     tablice wolnostojące w obrębie inwestycji.

2.      Zadania inwestycyjne w zakresie budowy lub modernizacji obiektów infrastrukturalnych np. oczyszczalnia ścieków, tablice informacyjne umieszcza się w miejscu realizacji tych inwestycji. W przypadku inwestycji liniowych np. kanalizacja, tablice informacyjne umieszcza się na charakterystycznym obiekcie wchodzącym w skład realizowanego przedsięwzięcia, bądź w formie wolnostojącej w miejscach pozwalających na zidentyfikowanie inwestycji.

3.      Tablice informacyjne powinny zawierać:

a)      nazwę zadania,

b)     logo WFOŚiGW w Lublinie (załącznik nr 1)  wraz z informacją o treści: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”.

4.      Tablice informacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, np.: metal, tworzywo sztuczne, a ich minimalne wymiary powinny wynosić odpowiednio:

a)      umieszczane na elewacjach, wejściach do budynków – 50 cm x 40 cm (wersja pozioma) lub 40 cm x 50 cm (wersja pionowa),

b)      tablice wolnostojące  - 80 cm  x 60 cm (wersja pozioma) lub 60 cm x 80 cm (wersja pionowa).

5.      Inne wymagania  dotyczące oznakowania zadań:
 1. Standardowym tłem dla logo jest kolor biały, przy czym dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stosowanie innego koloru tła niż biały.

 2. Kolor tablic, naklejki - biały

 3. Kolor nadruku - czarny

 4. Rodzaj czcionki: Arial

6. W przypadku zadań współfinansowanych z innych źródeł np.: UE, NFOŚiGW informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Lublinie może być umieszczona na wspólnej tablicy.

Pobierz logo – załącznik nr 1

Pobierz wzór (tablica) – załączniki nr 2 i 3

III.  Ruchome składniki majątku lub elementy wyposażenia

1.      Wszelkie ruchome składniki majątku i elementy wyposażenia będące środkami trwałymi (w tym samochody specjalne) zakupione w ramach umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie powinny być oznakowane naklejką z logo WFOŚiGW i informacją: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”.

2.      Wymiary naklejki z logo WFOŚiGW w Lublinie i informacją o źródle finansowania powinny być dostosowane indywidualnie i proporcjonalnie do wielkości  przedmiotu/urządzenia.

3.      Naklejka powinna być umieszczona bezpośrednio na danym przedmiocie/urządzeniu, jednakże  w taki sposób, aby nie zniszczyć przedmiotu/urządzenia.

4.     Ustalenie innych form promocji i znakowania przedsięwzięć współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Lublinie przeprowadza się na etapie sporządzania umowy o dofinansowanie.

Pobierz wzór (naklejka)  załącznik nr 4

IV. Szkolenia, konkursy i inne imprezy o charakterze publicznym

Informacja o dofinansowaniu szkolenia/konkursu/olimpiady/konferencji powinna być umieszczona: na zaproszeniach, plakatach informacyjnych oraz  w sali konferencyjnej należy ustawić baner z logo WFOŚiGW w Lublinie lub widoczną tablicę informacyjną o treści „Organizacja szkolenia/konkursu/olimpiady/konferencji dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”

Pobierz wzór oznakowania – załącznik nr  5

V. Publikacje i inne materiały promocyjne

1.      Wszelkie publikacje i materiały informacyjno-promocyjne takie jak: książki, broszury, ulotki, plakaty, płyty CD, DWD, artykuły w prasie, dofinansowane ze środków finansowych  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie powinny zawierać informację o treści: „Dofinansowano ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie” wraz z logo Funduszu.

2.      Miejsce umieszczenia logo z informacją:

-          publikacje  - na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej),

-          płyty CD, DWD – na opakowaniu,

-          filmy – w czołówce filmu,

-          inne produkty o charakterze reklamowo-promocyjnym –  na wyrobach.

3.      Na stronie internetowej Funduszu dostępne są wzory logo WFOŚiGW w Lublinie.

Pobierz wzór (publikacje) – załącznik nr  6

VI. Ścieżki edukacji ekologicznej

1.      Informacja o dofinansowaniu  ścieżki o treści „Ścieżka edukacyjna/przyrodnicza  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”  powinna być bezwzględnie  umieszczona na tablicy informacyjnej przy wejściu na ścieżkę. Logo Funduszu ma również zostać umieszczone na wszystkich tablicach edukacyjnych i informacyjnych związanych ze ścieżką, finansowanych przez Fundusz.

2.      Wielkość informacji powinna być dostosowana do wielkości tablicy edukacyjnej i informacji tam zawartych.

Pobierz wzór (ścieżka edukacyjna ) – załącznik nr  7

VII. Przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego

Beneficjenci, którzy otrzymali środki na usuwanie azbestu zobowiązani są do zamieszczenia na swoich stronach internetowych następującej informacji wraz z logo WFOŚiGW w Lublinie i logo NFOŚiGW -  do pobrania tutaj POBIERZ

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 11.10.2010.
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl