Kryteria wyboru przedsięwzięć Drukuj

                                                                 

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  W  LUBLINIE

Na podstawie art.400h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm.) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  ustala następujące  kryteria oceny i wyboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Lublinie:    

I. KRYTERIUM  ZGODNOŚCI  Z  POLITYKĄ  EKOLOGICZNĄ PAŃSTWA 
     I  WOJEWÓDZTWA

 

Przy wyborze przedsięwzięć do dofinansowania należy się kierować hierarchią celów i zadań w  szczególności określonych w następujących dokumentach:

 • Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,
 • Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2016,
 • Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2008-2011
   z perspektywą do roku 2015,
 • Krajowy Program Gospodarki Odpadami 2010,
 • Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 • Program gospodarki wodnej województwa lubelskiego,
 • Aktualizacja programu małej retencji województwa lubelskiego,
 • Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2011,
 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032,
 • Wojewódzki program rozwoju alternatywnych źródeł energii dla Województwa Lubelskiego,
 • Lista przedsięwzięć priorytetowych uchwalana corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu.

          Przy ocenie i wyborze wniosków kryterium zgodności z Polityką Ekologiczną Państwa i Województwa Lubelskiego ma charakter nadrzędny.

Środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu będą kierowane w pierwszej kolejności na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków zagranicznych.

 

II. KRYTERIUM  EFEKTYWNOŚCI  EKOLOGICZNEJ

 

W ramach kryterium efektywności ekologicznej dokonuje się analizy i oceny wniosków
w zakresie:

1)      wielkości efektu ekologicznego i rzeczowego,

2)      zapobiegania i likwidacji zagrożeń u źródła ich powstawania,

3)      likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,

4)      ochrony cennych przyrodniczo terenów województwa,

5)      poprawy stanu środowiska na obszarach zdegradowanych,

6)      stopnia powiązania projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska podejmowanymi w skali gminy, powiatu, województwa, przedsiębiorstwa, obszaru działania wnioskodawcy,

7)      oddziaływania na świadomość ekologiczną społeczeństwa.

  III. KRYTERIUM  EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNO-TECHNICZNEJ 

 Celem zastosowania kryterium efektywności ekonomiczno-technicznej jest ocena wniosków w zakresie:

1)      planowanych kosztów zadania w odniesieniu do oczekiwanego efektu ekologicznego
i rzeczowego,

2)      zbilansowania źródeł finansowania inwestycji (udział środków własnych inwestora, innych funduszy, w tym pomocy zagranicznej, a w przypadku przedsiębiorców
z uwzględnieniem dotychczasowej uzyskanej pomocy ze środków publicznych),

3)      stopienia zaawansowania oraz planowany okres realizacji zadania,

4)      wykorzystania najlepszych dostępnych technik i technologii,

5)      podnoszenia sprawności już istniejących urządzeń ochrony środowiska.

  IV. KRYTERIUM  ZASIĘGU  ODDZIAŁYWANIA 

 W ramach realizacji tego kryterium preferowane będą zadania o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania oraz zadania regionalne wynikające z wymogu spełnienia zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska  w związku z akcesją do Unii Europejskiej, które zostały określone w tzw.  okresach przejściowych w obszarze „Środowisko”.

 

V. KRYTERIUM SPEŁNIANIA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WYMOGÓW                 

     FORMALNYCH

 

W ramach kryterium formalnego Fundusz dokonuje oceny wniosku w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym o „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie” uchwalane przez Radę Nadzorczą oraz  dokonuje oceny prawidłowości wypełnienia formularza wniosku wraz z załącznikami.

 

 

Kryteria obowiązują od 1 lipca 2010 r.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 09.07.2010.
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl