Ogłoszenie o naborze wniosków z dziedziny edukacji ekologicznej - I edycja konkursu 2012 r.

 I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Spokojna 7 ogłasza pierwszą edycję konkursu na wybór zadań z zakresu edukacji ekologicznej do dofinansowania w 2012 roku.

 

II. W konkursie mogą uczestniczyć w szczególności:

 •   samorządy wszystkich szczebli,
 •  szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe (za pośrednictwem organów   prowadzących),
 • państwowe instytucje i urzędy działające statutowo na rzecz ochrony środowiska,
 •  organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest ochrona środowiska a siedzibą zarządu lub oddziału jest województwo lubelskie,
 • jednostki i zakłady budżetowe (państwowe i samorządowe) oraz jednostki naukowo-badawcze, jeżeli prowadzą działalność w zakresie ochrony środowiska, 
 • osoby prawne, których jednym z zadań statutowych  jest m.in. działalność oświatowo-wychowawcza (dotyczy szkół i placówek niepublicznych) a w przypadku pozostałych osób prawnych, jeżeli jednym z zadań statutowych jest działalność na rzecz ochrony środowiska. 

 III. Planowane do dofinansowania przedsięwzięcia mogą dotyczyć:         

 • dodatkowej /pozaprogramowej/ edukacji ekologicznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich oraz wyższych,
 • edukacji nieformalnej prowadzonej w formie wykładów, prelekcji, przedsięwzięć artystycznych i konkursów,
 •  wydawaniu publikacji o tematyce ekologicznej,
 •  innych formach propagowania informacji i wiedzy o stanie środowiska
  i możliwościach jego poprawy.

 Każdy z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie może złożyć tylko jeden wniosek, w którym ujmie zadania o różnorodnym charakterze. 

IV. Podstawą do rozpatrzenia zadań jest złożenie wniosku - do  dnia  30.09.2011 r.  w siedzibie WFOŚiGW  w Lublinie  tel. (81) 53-217-64  lub biurach terenowych  w:

 • Białej Podlaskiej ul. Al. 1000-lecia 28a/12,   tel. (83)  342-03-97, 342-11-73 
 • Chełmie Pl. Niepodległości 1,  tel. (82)  562-75-75
 • Zamościu ul. Promienna 4,  tel. (84)  62-718-07, 639-30-94

ewentualnie  przesłanie go na ww. adresy. 

V. Regulamin konkursu, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 125 z dnia 27.08.2009 r. oraz formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl w zakładce Obsługa beneficjentów. Można je otrzymać również w sekretariacie Funduszu i biurach terenowych w godz. 7.30 do 15.30 /od poniedziałku do piątku/.  

VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.12.2011 r.  

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 23.08.2011.
Zmieniony (28.03.2012.)