Konkursy Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 


 

NABORY ZAKOŃCZONE
 


 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014).

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów określona w Regulaminie konkursu.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 20 000 000 euro. W ramach alokacji na konkurs 10 000 000 euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 10 000 000 euro na projekty planowane do realizacji w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM. 

IV. Poziom dofinansowania projektów.

Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu.

Każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 3 czerwca 2014 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów o wartości całkowitej powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 19 stycznia 2015 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych.

Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników.

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z aglomeracji 10-15 tys. RLM :
  • I oś 1.1. - Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
  • I oś 1.1. - Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
  • I oś 1.1. - Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z aglomeracji powyżej 15 tys. RLM :
  • I oś 1.1. - Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
  • I oś 1.1. - Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
  • I oś 1.1. - Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Pobierz plik

 
 
 

 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014).

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM zgodnie z informacją w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów określona w Regulaminie konkursu.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10,00 mln euro. Kwota może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

IV. Poziom dofinansowania projektów.

Maksymalny poziom współfinansowania projektów ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

V. Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 3 czerwca 2014 r.

VI. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów o wartości całkowitej powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

VIII. Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 31 października 2014 r. do 24 listopada 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* według kursu euro określonego w Regulaminie konkursu.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 24 listopada 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

IX. Wzór umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

X. Informacja o środkach odwoławczych.

Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się w Regulaminie konkursu.

XI. Lista wymaganych załączników.

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM:
  • I oś 1.1. - Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
  • I oś 1.1. - Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

Pobierz plik

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Pobierz plik

 


 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 11/POIiŚ/2.1/10/2014).

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 11/POIiŚ/2.1/10/2014.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 4.2 z 16 września 2014 r.).

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5, 00 mln euro. Kwota może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

IV. Poziom dofinansowania projektów.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu.

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 4.2 z 16 września 2014 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 3 czerwca 2014 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków. 

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 31 października 2014 r. do 24 listopada 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 24 listopada 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych.

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników.

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:

1)    II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2)    II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3)    II oś 2.1 - Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników  wymaganych regulaminem

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników.

Pobierz plik

 

 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014).

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki odpadami wskazane w punkcie 14 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 mln euro. Kwota może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

IV. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 4.2 z 16 września 2014 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko uchwałami przyjętymi 3 czerwca 2014 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 31 października 2014 r. do 24 listopada 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* według kursu euro określonego zgodnie z Regulaminem konkursu.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 24 listopada 2014 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników  wymaganych regulaminem

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników.

Pobierz plik

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:

1)    II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2)    II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3)    II oś 2.1 - Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik 
  

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014). 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki odpadami wskazane w punkcie 14 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 mln euro. Kwota może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu. 

IV. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko uchwałami z dnia 4 kwietnia 2014 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 18 czerwca 2014 r. do 18 lipca 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 18 lipca 2014 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem. 

XI. Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników  wymaganych regulaminem

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników.

Pobierz plik

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:

1)    II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2)    II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3)    II oś 2.1 - Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 
 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014).

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.).

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5, 00 mln euro. 

IV. Poziom dofinansowania projektów.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 

V.  Maksymalna kwota dofinansowania projektu.

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 

VI. Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 27 listopada 2013 r. 

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

 

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 28 kwietnia 2014 r. do 9 czerwca 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 9 czerwca 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie. 

X. Wzór umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem. 

XI. Informacja o środkach odwoławczych.

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu. 

XII. Lista wymaganych załączników.

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu. 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:

1)    II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2)    II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3)    II oś 2.1 - Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników  wymaganych regulaminem

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników.

 
 
 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów określona w Regulaminie konkursu

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 24, 00 mln euro. W ramach alokacji na konkurs 12 000 000 euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 12 000 000 euro na projekty realizowane w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM.

IV. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 27 listopada 2013 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów o wartości całkowitej powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 14 kwietnia 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 6 czerwca 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie. 

X. Wzór umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem. 

XI. Informacja o środkach odwoławczych.

Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników.

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z aglomeracji 10-15 tys. RLM :
  •  I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
  •  I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
  •  I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z aglomeracji powyżej 15 tys. RLM :
  •  I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
  •  I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
  •  I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Pobierz plik

 


 
 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014).


I.
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM zgodnie z informacją w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów określona w Regulaminie konkursu.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10, 00 mln euro.

IV. Poziom dofinansowania projektów.

Poziom współfinansowania projektów ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. 

V. Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 27 listopada 2013 r.

VI. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów o wartości całkowitej powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

VIII. Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 7 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 maja 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

IX. Wzór umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

X. Informacja o środkach odwoławczych.

Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się w Regulaminie konkursu.

XI. Lista wymaganych załączników.

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu. 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM:
  •  I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
  •  I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

Pobierz plik

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Pobierz plik

 
 
 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013).


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 16 Regulaminu konkursu nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 15 Regulaminu konkursu nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów określona w Regulaminie konkursu.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 150, 00 mln euro. W ramach alokacji na konkurs 75 000 000 euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 75 000 000 euro na projekty realizowane w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM.

IV. Poziom dofinansowania projektów.

Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu.

Każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 5 czerwca 2013 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów o wartości całkowitej powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 21 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 31 grudnia 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych.

Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników.

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z aglomeracji 10-15 tys. RLM :
  • I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
  • I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
  • I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z aglomeracji powyżej 15 tys. RLM :
  • I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
  • I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
  • I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Pobierz plik

 
 

 
 
 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013).

Z uwagi na fakt, iż przyjęty przez Radę Ministrów, zaktualizowany Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wymaga akceptacji przez Komisję Europejską, umowy o dofinansowanie w ramach konkursu będą mogły zostać zawarte po zatwierdzeniu zaktualizowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Komisję Europejską.

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 16 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 15 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 100, 00 mln euro.

IV. Poziom dofinansowania projektów.

Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu.

Każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 5 czerwca 2013 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów o wartości całkowitej powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 15 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 września 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych.

Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników.

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

1)    I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2)    I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3)    I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników  wymaganych regulaminem

Pobierz plik

 
 

 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013).

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 9/POIiŚ/1.1/03/2013.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla działania 1.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.13 z 9 kwietnia 2013 r.). 

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 120, 00 mln euro.

IV. Poziom dofinansowania projektów.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 1.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu.

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.13 z 9 kwietnia 2013 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 8 kwietnia 2013 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 24 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 22 lipca 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych.

Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII.  Lista wymaganych załączników.

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:

1)    I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2)    I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3)    I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników  wymaganych regulaminem

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników.

Pobierz plik

***

UWAGA - DODATKOWY ZAŁĄCZNIK!

Poniżej zamieszczamy wzór załącznika, służącego do przedstawienia informacji, o których mowa w pkt. 22 (ppkt 17) Regulaminu konkursu.

NOWE! Informacja dotycząca pomocy publicznej

 
 

 
 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013).

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki odpadami wskazane w punkcie 14 Regulaminu konkursu nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013.

III.  Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 20 mln euro.

IV.  Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.13 z 9 kwietnia 2013 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 8 kwietnia 2013 r..

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 24 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 22 lipca 2013 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników  wymaganych regulaminem

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników.

Pobierz plik

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:

1)    II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2)    II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3)    II oś 2.1 - Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 
 
 
 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013)

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.2 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.13 z 9 kwietnia 2013 r.)

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla działania 2.2 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.13 z 9 kwietnia 2013 r.)

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 6 mln euro. 

IV.  Poziom dofinansowania projektów.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu.

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.13 z 9 kwietnia 2013 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 8 kwietnia 2013 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 24 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 22 lipca 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych.

Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników.

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu. 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

II osi priorytetowej - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

 1. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
  1. II oś 2.2.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia dla:
   1. projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: Projekty z zakresu rekultywacji terenów;
   2. projektów z zakresu osuwisk;
   3. projektów z zakresu ochrony brzegów morskich.
   4. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.
    1. Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.
    2. Lista do weryfikacji w zakresie OOŚ Natura 2000

Pobierz plik

 • Wzory oświadczeń i wykazów wymaganych regulaminami

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku.

Pobierz plikOgłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – VII runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013).

 1. I.                 Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013.

 

 1. II.              Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.12 z 4 lutego 2013 r.).

 

 1. III.            Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5, 00 mln euro.

 

 1. IV.             Poziom dofinansowania projektów.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 

 1. V.               Maksymalna kwota dofinansowania projektu.

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.12 z 4 lutego 2013 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 1. VI.             Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 30 stycznia 2013 r.

 1. VII.          Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

 1. VIII.        Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

 1. IX.             Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 18 marca 2013 r. do 27 maja 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
  o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 27 maja 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub
za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

 1. X.               Wzór umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 1. XI.             Informacja o środkach odwoławczych.

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

 1. XII.          Lista wymaganych załączników.

 

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:

1)   II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2)   II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3)   II oś 2.1 - Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników  wymaganych regulaminem

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników.

Pobierz plik

 
 

 
 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – VIII runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013).

 I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla działania 1.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.12 z 4 lutego 2013 r.).

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 120, 00 mln euro.

IV. Poziom dofinansowania projektów.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 1.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu.

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.12 z 4 lutego 2013 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 30 stycznia 2013 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX.Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 18 marca 2013 r. do 22 kwietnia 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
  o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 22 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub
za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych.

Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników.

 

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:

1)   I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2)   I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3)   I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników  wymaganych regulaminem

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników.

Pobierz plik

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.2. POIiŚ

 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013)

 

I. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 21 stycznia 2013 do 25 lutego 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 25 lutego 2013 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

II. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

III. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.2 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 27 września 2012 r.).

IV. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla działania 2.2
w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 27 września 2012 r.).

V. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 16 sierpnia 2012 r.

VI. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013 wynosi 17, 5 mln euro z Funduszu Spójności.

VII. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

VIII. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 27 września 2012 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

II osi priorytetowej - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,


działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

 1. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
 2. II oś 2.2.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia dla:
  1. projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: Projekty z zakresu rekultywacji terenów;
  2. projektów z zakresu osuwisk;
  3. projektów z zakresu ochrony brzegów morskich.
 3. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.
  1. Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.
  2. Lista do weryfikacji w zakresie OOŚ Natura 2000

Pobierz plik

 • Wzory oświadczeń i wykazów wymaganych regulaminami

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku.

Pobierz plik

 
 
 
 
 
 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012).

 

 

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.8 z 24 stycznia 2012 r.).

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.8 z 24 stycznia 2012 r.).

Jednocześnie w Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami określono podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w gospodarce odpadami w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 30 mln euro.

IV. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.8 z 24 stycznia 2012 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 21 marca 2012 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 4 czerwca 2012 r. do 20 sierpnia 2012 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
  o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 20 sierpnia 2012 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników

 

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników  wymaganych regulaminem

 Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników.

Pobierz plik

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 1. Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
 2. Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
 3. Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikiem.
 4. Lista sprawdzająca dotycząca spełnienia wymagań określonych w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.1.2012 r.)
Pobierz plik
 
 

 
 
 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012).

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki ściekowej wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012.

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.8 z 24 stycznia 2012 r.)

 

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 162 mln euro.

 

IV. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 1.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.8 z 24 stycznia 2012 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 21 marca 2012 r.

 

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

 

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

 

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 30 kwietnia 2012 r. do 18 czerwca 2012 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 18 czerwca 2012 r. o godz. 15:00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

 

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 

XI. Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

XII. Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:

1) I oś 1.1. - Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2) I oś 1.1. - Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3) I oś 1.1. - Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników.

Pobierz plik

 

***

Zachęcamy potencjalnych wnioskodawców konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012 do zapoznania się z poniższymi załącznikami, zawierającymi wykaz najistotniejszych zmian w odniesieniu do poprzednich konkursów w ramach działania 1.1 POIiŚ, wynikających ze zmienionych Kryteriów wyboru projektów oraz Regulaminu konkursu.

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012 - Wykaz zmian

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012 - Oświadczenie taryfowe

***

 
 
 


Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2
– Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011)

 

  I.                 Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 28 listopada 2011 do 16 stycznia 2012 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
  o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 16 stycznia 2012 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.

  II.              Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

  III.            Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.2w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.)

  IV.             Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.2 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.)

  V.               Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 27 czerwca 2011 r.

  VI.             Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:

 • Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2
  – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich - 50 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011)

  VII.          Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

  VIII.        Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

  IX.             Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

  X.               Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 XI.             Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

 XII.          Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

II osi priorytetowej - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

    1.  II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

 1. II oś 2.2.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia dla:
  1. projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: Projekty z zakresu rekultywacji terenów;
  2. projektów z zakresu osuwisk;
  3. projektów z zakresu ochrony brzegów morskich.
 2. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia. 

             1.  Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.

             2. Lista do weryfikacji w zakresie OOŚ Natura 2000

Pobierz plik

 • Wzory oświadczeń i wykazów wymaganych regulaminami

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku.

Pobierz plik

 
 
 

 
Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla
Programu Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

 • Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009)
 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 4/PO IiŚ/2.1/11/2009), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009)

 

I.                    Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 3 września 2009 r.)

II.                  Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.2 z 3 września 2009 r.)

III.               Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM  - 150 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009)
 • Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych – 200 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs 4/PO IIiŚ/2.1/11/2009), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich - 50 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 4/POIiŚ/2.2/11/2009)

IV.                Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

V.                  Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 3 września 2009 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

VI.                Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 9 września 2009 r.

VII.             Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 25 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII.           Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX.               Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 16 listopada do 30 listopada 2009 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

     * - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 listopada 2009 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.

X.                  Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI.               Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII.             Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II priorytetu PO IiŚ

 
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów przygotowujących się do realizacji projektów z zakresu I priorytetu PO IiŚ (działanie 1.1 ) oraz II priorytetu PO IiŚ (działanie 2.1. i 2.2.).

Szkolenie odbędzie się w dniach 15-16 października 2009 r. w hotelu Holiday Inn w Warszawie.

Program szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizator zapewnia wyżywienie.

Dojazd i zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie. Przy rezerwacji noclegów w Hotelu Holiday Inn dla uczestników szkolenia oferuje zniżkę na hasło: „Ministerstwo Środowiska” *.

Formularz zgłoszeniowy

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 12 października 2009 r.  do godziny 10:00 na numer faksu (0-22) 57 92 629 lub na adres poczty elektronicznej: iwona.burakowska@mos.gov.pl.

Informacji związanych ze szkoleniem udziela Iwona Burakowska (tel. 0-22 57 92 649) oraz Mateusz Andrzejewski (tel. 0-22 57 92 295).

Zapraszamy beneficjentów, którzy jeszcze nie uczestniczyli w naszych szkoleniach.

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu zdecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.

Mapa dojazdu

 


 

* Warunki wynajmu pokoi w hotelu Holiday Inn dla uczestników szkolenia dla potencjalnych beneficjentów PO IiŚ

 1. Hotel Holiday Inn zarezerwuje na potrzeby uczestników imprezy blok 50 standardowych pokoi jednoosobowych w terminie 15 - 16.10.2009 r.
 2. Pokoje będą opłacane indywidualnie przez osoby korzystające z hotelu (uczestników imprezy), w cenie 250,- PLN netto za standardowy pokój jednoosobowy za dobę. Podana cena zawiera śniadanie,
 3. Rezerwacje pokoi będą dokonywane indywidualnie przez gości (uczestników imprezy) na hasło „Ministerstwo Środowiska” bezpośrednio w dziale rezerwacji w formie pisemnej, zgłoszone i potwierdzone mailem na adres: rez.holiday@orbis.pl lub faksem na numer (022) 830 05 68 w terminie do dnia 09.10.2009 r.,
 4. Hotel gwarantuje bezpłatne utrzymanie rezerwacji bloku pokoi w terminie do dnia 09.10.2009 r. po upływie którego, rezerwacja niewykorzystanej części bloku pokoi zostanie anulowana,
 5. Po upływie terminu 09.10.2009 przyjęcie rezerwacji będzie uzależnione od dostępności pokoi w hotelu, po cenach ponownie skalkulowanych przez Hotel i przedstawionych uczestnikom konferencji w oddzielnej ofercie. 
 6. Płatności za wszelkie dodatkowe zamawiane świadczenia (takie jak: mini-bar, płatna TV, pralnia, połączenia telefoniczne itp.), regulowane będą indywidualnie przez uczestników imprezy, najpóźniej w momencie opuszczania hotelu. Zamawiający nie zobowiązuje się do zapłacenia wszelkich rachunków nieuregulowanych przez uczestników imprezy.
 7. Rezerwacje w ramach bloku 50 pokoi dla uczestników szkolenia zostaną zweryfikowane z listą uczestników zgłoszonych na szkoleni
 
 

 I Nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ -
nabór zakończony
 

                                                                         Dokumenty związane z I naborem 

 

Wyniki pierwszego naboru wniosków

 

Region

Instytucja

Liczba wniosków

Łączna wartość złożonych wniosków (w zł)

Cała Polska

NFOŚiGW

17

2 504 279 529,94

Dolnośląskie

WFOŚiGW Wrocław

1

34 994 134,70

Kujawsko-pomorskie

WFOŚiGW Toruń

2

12 453 053,47

Lubelskie

WFOŚiGW Lublin

5

82 342 253,41

Lubuskie

WFOŚiGW Zielona Góra

3

142 816 122,60

Łódzkie

WFOŚiGW Łódź

2

93 597 405,00

Małopolskie

WFOŚiGW Kraków

8

415 137 350,00

Mazowieckie

WFOŚiGW Warszawa

10

219 554 088,85

Opolskie

WFOŚiGW Opole

-

-

Podkarpackie

WFOŚiGW Rzeszów

3

84 206 392,00

Podlaskie

WFOŚiGW Białystok

7

199 262 413,94

Pomorskie

WFOŚiGW Gdańsk

10

430 278 919,00

Śląskie

WFOŚiGW Katowice

10

486 249 417,10

Świętokrzyskie

WFOŚiGW Kielce

-

-

Warmińsko-mazurskie

WFOŚiGW Olsztyn

5

126 625 635,79

Wielkopolskie

WFOŚiGW Poznań

6

246 447 758,60

Zachodniopomorskie

WFOŚiGW Szczecin

7

191 682 333,10

SUMA

96

5 269 926 807,50

 
 
Lista rankigowa projektów złożonych w ramach I naboru (po ocenie merytorycznej I stopnia) - TUTAJ
 
 

 
 
II Nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ -
nabór zakończony
 
                                                                        Dokumenty związane z II naborem
 
 

Wyniki drugiego naboru wniosków

 

Region

Instytucja

Liczba wniosków

Łączna wartość złożonych wniosków (w zł)

Cała Polska

NFOŚiGW

8

1 212 811 353,66

Dolnośląskie

WFOŚiGW Wrocław

4

169 126 952,45

Kujawsko-pomorskie

WFOŚiGW Toruń

2

35 293 125,45

Lubelskie

WFOŚiGW Lublin

4

72 372 545,99

Lubuskie

WFOŚiGW Zielona Góra

-

142 816 122,60

Łódzkie

WFOŚiGW Łódź

1

34 644 643,00

Małopolskie

WFOŚiGW Kraków

9

477 912 043,50

Mazowieckie

WFOŚiGW Warszawa

11

261 123 504,00

Opolskie

WFOŚiGW Opole

-

-

Podkarpackie

WFOŚiGW Rzeszów

3

21 761 186,54

Podlaskie

WFOŚiGW Białystok

4

60 677 379,28

Pomorskie

WFOŚiGW Gdańsk

4

106 803 409,22

Śląskie

WFOŚiGW Katowice

6

256 407 991,97

Świętokrzyskie

WFOŚiGW Kielce

2

136 274 369,00

Warmińsko-mazurskie

WFOŚiGW Olsztyn

2

28 315 392,21

Wielkopolskie

WFOŚiGW Poznań

5

223 377 486,79

Zachodniopomorskie

WFOŚiGW Szczecin

2

77 607 967,22

SUMA

67

5 627 035 493,37

 
 
Lista rankigowa projektów złożonych w ramach II naboru (po ocenie merytorycznej I stopnia) - TUTAJ 
 
 

 
 
III Nabór wniosków  w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ -
nabór zakończony
 

                                                                       Dokumenty związane z III naborem
 
 

Wyniki trzeciego naboru wniosków

 

Region

Instytucja

Liczba wniosków

Łączna wartość złożonych wniosków (w zł)

Cała Polska

NFOŚiGW

7

2 378 526 820,48

Dolnośląskie

WFOŚiGW Wrocław

2

133 308 474,12

Kujawsko-pomorskie

WFOŚiGW Toruń

1

83 496 240,08

Lubelskie

WFOŚiGW Lublin

2

29 158 389,00

Lubuskie

WFOŚiGW Zielona Góra

1

11 435 553,49

Łódzkie

WFOŚiGW Łódź

3

149 775 835,72

Małopolskie

WFOŚiGW Kraków

8

325 660 711,32

Mazowieckie

WFOŚiGW Warszawa

5

111 921 920,07

Opolskie

WFOŚiGW Opole

1

81 302 601,00

Podkarpackie

WFOŚiGW Rzeszów

2

20 168 962,50

Podlaskie

WFOŚiGW Białystok

5

98 351 886,16

Pomorskie

WFOŚiGW Gdańsk

3

97 558 681,00

Śląskie

WFOŚiGW Katowice

4

177 931 874,79

Świętokrzyskie

WFOŚiGW Kielce

2

108 396 960,04

Warmińsko-mazurskie

WFOŚiGW Olsztyn

2

65 589 962,27

Wielkopolskie

WFOŚiGW Poznań

7

370 649 375,81

Zachodniopomorskie

WFOŚiGW Szczecin

1

41 218 844,42

 SUMA

56

4 284 453 092,27

 

Lista rankigowa projektów złożonych w ramach III naboru (po ocenie merytorycznej I stopnia) - TUTAJ  

 

 


 


 
IV Nabór wniosków  w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ -
nabór zakończony 
 
 
 
                                                                        Dokumenty związane z IV naborem
 

Wyniki czwartego naboru wniosków o dofinansowanie

 

Region

Instytucja

Liczba wniosków

Łączna wartość złożonych wniosków (w zł)

Cała Polska

NFOŚiGW

10

1 625 508 132,70

Dolnośląskie

WFOŚiGW Wrocław

2

126 410 000,00

Kujawsko-pomorskie

WFOŚiGW Toruń

1

34 730 741,80

Lubelskie

WFOŚiGW Lublin

2

59 946 145,88

Lubuskie

WFOŚiGW Zielona Góra

2

48 684 106,26

Łódzkie

WFOŚiGW Łódź

7

334 672 222,20

Małopolskie

WFOŚiGW Kraków

5

177 500 811,51

Mazowieckie

WFOŚiGW Warszawa

10

305 613 192,33

Opolskie

WFOŚiGW Opole

-

-

Podkarpackie

WFOŚiGW Rzeszów

-

-

Podlaskie

WFOŚiGW Białystok

4

75 576 782,50

Pomorskie

WFOŚiGW Gdańsk

3

113 335 508,00

Śląskie

WFOŚiGW Katowice

3

77 280 752,64

Świętokrzyskie

WFOŚiGW Kielce

6

523 153 281,02

Warmińsko-mazurskie

WFOŚiGW Olsztyn

3

55 539 584,86

Wielkopolskie

WFOŚiGW Poznań

4

105 628 799,74

Zachodniopomorskie

WFOŚiGW Szczecin

5

151 357 362,40

SUMA

67

3 814 937 423,84


 
V Nabór wniosków  w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ -
nabór zakończony 


  Zestawienie pojektów złożonych do WFOŚiGW w Lublinie                                 

 
                                                                        Dokumenty związane z V naborem
 
 

Wyniki piątego naboru wniosków o dofinansowanie 

Region

Instytucja

Liczba wniosków

Łączna wartość złożonych wniosków (w zł)

Cała Polska

NFOŚiGW

11

1 888 603 931,49

Dolnośląskie

WFOŚiGW Wrocław

4

233 074 522,25

Kujawsko-pomorskie

WFOŚiGW Toruń

2

95 888 675,15

Lubelskie

WFOŚiGW Lublin

5

165 225 275,80

Lubuskie

WFOŚiGW Zielona Góra

0

0

Łódzkie

WFOŚiGW Łódź

4

225 987 498,46

Małopolskie

WFOŚiGW Kraków

12

414 108 746,14

Mazowieckie

WFOŚiGW Warszawa

5

136 292 551,30

Opolskie

WFOŚiGW Opole

4

177 495 825,69

Podkarpackie

WFOŚiGW Rzeszów

2

19 611 859,50

Podlaskie

WFOŚiGW Białystok

5

77 763 069,95

Pomorskie

WFOŚiGW Gdańsk

1

32 538 615,10

Śląskie

WFOŚiGW Katowice

1

35 738 035,69

Świętokrzyskie

WFOŚiGW Kielce

1

59 501 055,93

Warmińsko-mazurskie

WFOŚiGW Olsztyn

3

183 471 775,91

Wielkopolskie

WFOŚiGW Poznań

2

63 865 523,21

Zachodniopomorskie

WFOŚiGW Szczecin

6

135 546 426,33

SUMA

68

3 944 713 387,93

 

 

Utworzony przez: Administrator   
Data publikacji: 18.03.2008.
Zmieniony (07.05.2015.)
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl