Aktualności
Zmiany w Prawie ochrony środowiska od 1 stycznia 2010r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Przekształcenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w państwową osobę prawną, a wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w samorządowe osoby prawne – to główne zmiany jakie wprowadziła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawa z dnia   20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz.1664/.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 05.01.2010.
Czytaj całość
 
SPRAWOZDANIE O ILOŚCI ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Sprawozdanie informujące o ilości odpadów opakowaniowych zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu w 2009 r. należy przesłać do WFOŚiGW w Lublinie do dnia 15 lutego 2010 r.
Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 05.01.2010.
Zmieniony (05.01.2010.)
Czytaj całość
 
Informacja o zmianie zasad Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianie uległy „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Lublinie” – ustalone uchwałą Rady Nadzorczej Nr 204/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.  Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone w tekście pogrubioną czcionką. Nowy tekst „Zasad ...” znajduje się w zakładce Obsługa beneficjentów.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 30.12.2009.
 
Nabór dla podmiotów zewnętrznych w zakresie prawa i kontroli zamówień publicznych Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór dla  podmiotów zewnętrznych w zakresie prawa zamówień publicznych i  kontroli zamówień publicznych  dla zadań realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektów z terenu województwa lubelskiego o wartości do 25 mln EURO.

Szczegółowy zakres zleconych prac związanych z zamówieniami publicznymi dla zadań realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

I. Kontrola zamówień publicznych dla zadań objętych projektem, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kontrola zawierania umów dla zadań objętych projektem, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących zamówień publicznych, a w szczególności:

-         kontrola Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do negocjacji lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w zależności od trybu udzielania zamówienia;

-         kontrola zawartych umów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, zgodności z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie, decyzji i umowie o dofinansowaniu, kwalifikowalności wydatków oraz zgodności z dokumentacją przetargową i ofertą wybranego wykonawcy;

-         kontrola prawidłowości zawierania aneksów do umów pod kątem spełniania przesłanek przewidzianych obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych oraz pod kątem zgodności z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie, decyzji i umowie o dofinansowaniu oraz kwalifikowalności wydatków;

-         kontrola prawidłowości udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych pod kątem spełniania przesłanek przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodności z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie, umowie i decyzji o dofinansowaniu oraz kwalifikowalności wydatków;

-         weryfikacja pod kątem stwierdzenia, czy nie doszło do naruszenia w stosowaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub przepisów ustawy Pzp powodujących konieczność nałożenia korekty finansowej, zgodnie z zasadami opisanymi w tzw. „taryfikatorze”;

-         przygotowywanie we współpracy z Instytucją Wdrażającą planów kontroli, sprawozdań z wykonania planów kontroli, jak również zbiorczych zestawień dotyczących wszczętych postępowań oraz zawartych umów;

-         współpraca z Instytucją Wdrażającą w zakresie opracowania metodyki doboru do kontroli próby procedur zawierania umów.

 

II. Pozostałe usługi w ramach realizacji zleconych prac, w szczególności:

-         udział w pracach zespołu ds. kontroli, powoływanego przez Instytucję Wdrażającą przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, weryfikacja spełnienia przez beneficjenta kryteriów gotowości w zakresie zamówień publicznych, wydanie pisemnej opinii o tym etapie;

-         udział w prowadzonych przez Instytucję Wdrażającą kontrolach realizacji projektów u beneficjenta;

-         niezwłoczne informowanie Instytucji Wdrażającej o wykrytych nieprawidłowościach, zgodnie z właściwymi wytycznymi;

-         prowadzenie kontroli ad-hoc na zlecenie Instytucji Wdrażającej;

-         przygotowywanie korespondencji do beneficjenta, związanej z Pzp oraz kontrolą Pzp;

-         sporządzanie informacji i zaleceń pokontrolnych;

-         przygotowywanie informacji niezbędnych do wprowadzenia do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13);

-         aktualizacja i dostosowywanie procedur, znajdujących się w Instrukcji Szczegółowej Instytucji Wdrażającej związanych z Pzp oraz kontrolą Pzp, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami;

-         opiniowanie dokumentów związanych z realizacją zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

-         udział w pracach związanych z weryfikacją uwag i formułowaniem odpowiedzi na protokoły oraz zalecenia pokontrolne z przeprowadzonych audytów i kontroli przez instytucje zewnętrzne zakresie Pzp oraz kontroli zamówień publicznych.

 

W ramach ww. czynności wymagane będzie sporządzanie i podpisywanie dokumentacji pokontrolnej w formie: list sprawdzających, protokołów, opinii w terminach uzgodnionych z Instytucją Wdrażającą wynikających z obowiązujących wytycznych, Instrukcji Wykonawczej (INS) oraz Instrukcji Szczegółowej (INSS).

 

Świadczona usługa wykonywana będzie w oparciu o obowiązujące unijne i krajowe akty prawne z zakresu zamówień publicznych, z uwzględnieniem następujących regulacji:

-        dokumentów programowych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, szczegółowy opis priorytetów POIiŚ);

-        horyzontalnych i szczegółowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych w zakresie: kontroli realizacji POIiŚ, kwalifikowalności POIiŚ, sprawozdawczości POIiŚ, sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

-        Instrukcji Wykonawczej oraz Instrukcji Szczegółowej Instytucji Wdrażającej w ramach POIiŚ;

-        innych dokumentów regulujących wdrażanie i realizację POIiŚ;

-        sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w Instytucji Wdrażającej;

-        uwag własnych Zamawiającego.

 

W związku z powyższym Wojewódzki Fundusz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie ww. czynności.

Ofertę cenową w odniesieniu do jednego miesiąca świadczenia obsługi, na wykonywanie ww. czynności, należy złożyć w  terminie do dnia 30 grudnia 2009r. drogą pocztową lub bezpośrednio w  sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 20-074 Lublin ul. Spokojna 7, w godz. 730-1530.

Utworzony przez: Michał Chrząstowski   
Data publikacji: 16.12.2009.
Zmieniony (16.12.2009.)
 
UWAGA ! 24 grudnia 2009r. biuro WFOŚiGW w Lublinie będzie nieczynne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 9/2009 z dnia 8 czerwca 2009r.  dzień
24 grudnia 2009 r. (czwartek) jest dniem wolnym
od pracy dla pracowników  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w związku
z przypadającym w sobotę Świętem Bożego Narodzenia, tj. dniem ustawowo wolnym od pracy.

 

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 07.12.2009.
Zmieniony (07.12.2009.)
 
Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na 2010 rok Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż wnioski  na 2010 rok o dofinansowanie zadań w formie pożyczek/dotacji należy składać w terminie do 30 listopada 2009 roku.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć realnie możliwych do wykonania w 2010 r.

Terminy naboru wniosków w trybie konkursowym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej pozostają bez zmian (I edycja 2010 – do 30 września 2009, II edycja 2010 -  do 30 kwietnia 2010).

Formularze wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce obsługa beneficjenów.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 17.09.2009.
Zmieniony (17.09.2009.)
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 97 - 102 z 117
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl