Aktualności
Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na 2011r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż wnioski  na 2011r. o dofinansowanie zadań w formie pożyczek/dotacji należy składać w terminie do 30 listopada 2010 roku.  Prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć realnie możliwych do wykonania w 2011 r.

Terminy naboru wniosków w trybie konkursowym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej pozostają bez zmian (I edycja 2011 – do 30 września 2010r., II edycja 2011 -  do 30 kwietnia 2011r.).

Formularze wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce obsługa beneficjenów.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 22.09.2010.
Zmieniony (22.09.2010.)
 
XIII edycja Konkursu Lider Polskiej Ekologii Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Zapraszamy przedsiębiorstwa, samorządy oraz stowarzyszenia i fundacje
 do udziału w Konkursie Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii".
 Celem konkursu jest ukazanie działań proekologicznych realizowanych przez
 przedsiębiorstwa, a także różnorodnych inicjatyw lokalnych służących ochronie
 środowiska. W konkursie uhonorowani zostają ci, którzy aktywnie działają na
  rzecz poprawy stanu środowiska, a także propagowania idei zrównoważonego
 rozwoju.

 Laur Lidera Polskiej Ekologii przyznawany jest w czterech kategoriach:        

 przedsiębiorstwo, wyrób, jednostka samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa
31 października 2010 r.

Utworzony przez: Administrator   
Data publikacji: 21.09.2010.
Zmieniony (21.09.2010.)
Czytaj całość
 
Nabór na wolne stanowisko Specjalista w Zespole Ekonomiczno-Księgowym Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Ekonomiczno-Księgowym

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Wymagania niezbędne:

-       wykształcenie wyższe: ekonomiczne, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość;

-        znajomość tematyki rozliczeń finansowych w ramach programów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności w zakresie :

  1. weryfikacji wniosków o dofinansowanie,
  2. weryfikacji wniosków o płatność,
  3. sporządzania wniosku o płatność okresową , poświadczania poniesionych  wydatków
    i przekazywanie ich do certyfikacji,
  4. sporządzanie wniosku o płatność końcową w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej PO IiŚ,

minimum roczne doświadczenie zawodowe w tym zakresie.

-        dobra znajomość oprogramowania komputerowego (Windows, MS Office), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

-        znajomość aspektów prawa ochrony środowiska,

-        wiedza z zakresu:  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo ochrony środowiska,

-        znajomość podstawowych konwencji i aktów prawnych UE,

-        dobra znajomość obowiązujących wytycznych w zakresie rozliczeń i kontroli środków finansowych w ramach PO IiŚ.

Wymagania dodatkowe:

 

-        znajomość obsługi Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK (07-13),

-        umiejętność redagowania pism i dokumentów,

-        umiejętność pracy w zespole,

-        samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań,

-        umiejętność pracy pod presją czasu,

-        odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.

 

Do zakresu zadań wykonywanych  na stanowisku  Specjalisty w Zespole Ekonomiczno – Księgowym  (obsługa finansowa przy realizacji projektów w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ) należy w szczególności :

 

-        Udział w procedurze opiniowania zmian do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Wdrażającej (INS) oraz w procedurze aktualizacji Instrukcji Szczegółowej Instytucji Wdrażającej (INSS);

-        Weryfikacja formalno – rachunkowa: wniosków o płatność Beneficjentów zgodnie z listą sprawdzającą opracowaną przez IP oraz wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo Środowiska;

-        Przygotowywanie oraz zatwierdzenie dokumentu pn. „Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od IW do IP”, we współpracy z Zespołem ds. Absorpcji Środków Europejskich (ZFE);

-        Weryfikacja przygotowanej przez pracowników Zespołu ds. Absorpcji Środków Europejskich (P-ZFE) dyspozycji wypłaty środków po zatwierdzeniu wniosku o płatność Beneficjenta;

-        Przygotowywanie harmonogramów i prognoz płatności na potrzeby PO IiŚ;

-        Udział w procedurze odzyskiwania od Beneficjentów kwot nieprawidłowo wykorzystanych;

-        Udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie Rocznego Planu Działań w ramach Pomocy Technicznej PO IiŚ;

-        Wprowadzanie danych do lokalnego (LSI) i krajowego (KSI) systemu informatycznego w zakresie wykonywanych zadań, zgodnie z obowiązującymi procedurami i zapisami wytycznych;

-        Współpraca z pracownikami pozostałych Zespołów Wojewódzkiego Funduszu w zakresie zadań związanych z wdrażaniem I i II osi priorytetowej PO IiŚ;

-        Współpraca z ZFE w zakresie gromadzenia informacji finansowych i statystycznych dotyczących działań i projektów realizowanych w Wojewódzkim Funduszu w ramach PO IiŚ;

-        Sporządzanie we współpracy z ZFE informacji miesięcznej (informacje miesięczne o dokonanych zleceniach do banku), sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji działań;

-        Udział w kontrolach projektów, sporządzanie niezbędnej dokumentacji w ramach kontroli, udział w negocjacjach przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Beneficjentem.

 

Wymagane dokumenty:

-        list motywacyjny i CV,

-        kwestionariusz osobowy,

-        dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (referencje, kserokopie świadectw odbytych szkoleń, inne) – kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata,

-        oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty) potwierdzona przez kandydata.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przy ul. Spokojnej 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem - „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym” w terminie do dnia 24 września 2010 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Stanowisko współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


                                             

Unia Europejska

                            Fundusz Spójności                 

 
Utworzony przez: Michał Chrząstowski   
Data publikacji: 09.09.2010.
Zmieniony (09.09.2010.)
 
Pieniądze na usuwanie skutków powodzi Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Przedstawiciele WFOŚiGW w Lublinie - V-ce Prezes Andrzej Gajak oraz Marzena Grosman - dnia 30 sierpnia odwiedzili dwie z poszkodowanych powodzią gmin Lubelszczyzny.

Utworzony przez: Marzena Grosman   
Data publikacji: 06.09.2010.
Zmieniony (06.09.2010.)
Czytaj całość
 
Dotacja dla Gminy Wilków Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

W dniu 2 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie podpisał z Gminą Wilków umowę dotacji w kwocie 400 tys. zł na sfinansowanie odbudowy stacji hydroforowej i wodociągu w Lubomirce oraz przepompowni w Podgórzu, uszkodzonych w czasie tegorocznej powodzi.

Utworzony przez: Marzena Grosman   
Data publikacji: 27.08.2010.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Z DZIEDZINY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - I EDYCJA KONKURSU 2011 R. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 25.08.2010.
Zmieniony (31.08.2010.)
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 79 - 84 z 117
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl