Aktualności
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko – osoba sprzątająca Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o  wynikach naboru na wolne stanowisko – osoba sprzątająca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ul.  Spokojna  7,
               20-074 Lublin.

Stanowisko: osoba sprzątająca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Górniak zamieszkała w Bychawce. 

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna przez Komisję Rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem Nr 7/2012 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie wykazała, że Pani Anna Górniak spełnia wymagania formalne i posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 19.06.2012.
Zmieniony (19.06.2012.)
 
Informacja o spełnieniu wymogów formalnych – osoba sprzątająca Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja dotycząca spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy – osoba sprzątająca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

W dniu 12 czerwca  2012 r. upłynął ostateczny termin składania oferty na wolne stanowisko pracy – osoba sprzątająca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Do WFOŚiGW w Lublinie wpłynęła 1 oferta Pani Anny Górniak zam. Bychawka.

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr  7/2012 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie po weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydata stwierdziła, że kandydat spełnił wymogi, w związku z czym został dopuszczony do II etapu.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 13.06.2012.
Zmieniony (13.06.2012.)
 
Nabór na wolne stanowisko pracy - osoba sprzątająca Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko – osoba sprzątająca

Rodzaj zatrudnienia – umowę o pracę  

Wymiar etatu: ½ -  (praca:  poniedziałek – piątek w godz. 15 00 – 19 00) 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie lub zawodowe,

- minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju pracy w budynkach  biurowych,

- referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia,

- komunikatywność i wysoka kultura osobista.

 Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- dokumenty poświadczające wykształcenie, zatrudnienie i doświadczenie zawodowe (m.in. referencje),

- oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty) potwierdzona przez kandydata,

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy.

 Zakres czynności:

- codzienne dokładne sprzątanie wszystkich pomieszczeń biura WFOŚiGW w Lublinie przy ul. Spokojnej 7 ( pokoje biurowe, korytarze, łazienki, kuchnie), pielęgnacja kwiatów, wynoszenie śmieci,

- okresowe czynności  porządkowe – np. mycie okien, drzwi, płytek w łazienkach itp.,

- sprawowanie pieczy nad mieniem Funduszu po godzinach urzędowania biura ( po godz. 15 30),

- dbanie o sprzęt powierzony do sprzątania,

- zabezpieczenie środków czystości i urządzeń do sprzątania po zakończeniu pracy,

- informowanie o zapotrzebowaniu na zakup środków czystości wyznaczonemu pracownikowi Funduszu,

- niezwłoczne zgłaszanie uszkodzeń: instalacji, urządzeń, itp. - wyznaczonemu pracownika Biura,

- wykazywanie się własną inicjatywą przy wykonywaniu pracy,

- wykonywanie zadań zleconych przez przełożonego,

- po zakończeniu pracy staranne sprawdzenie budynku: zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie pracujących urządzeń, zakodowanie systemu monitorującego oraz dostarczenie kluczy od budynku do miejsca wskazanego przez pracodawcę. 

Postępowanie przy naborze :

I etap – wstępna rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów,

II etap  - rozmowa kwalifikacyjna na temat umiejętności zawodowych (m.in. organizacja pracy) i sprawdzenie praktyczne umiejętności.

 O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kandydaci którzy spełnili wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, przy ul. Spokojnej 7  - w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem – nabór na wolne stanowisko pracy – osoba sprzątająca – w terminie do dnia 12 czerwca 2012 r.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 29.05.2012.
Zmieniony (29.05.2012.)
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – VII runda konkursowa Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012).

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki ściekowej wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012.

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.8 z 24 stycznia 2012 r.)

 

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 162 mln euro.

 

IV. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 1.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.8 z 24 stycznia 2012 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 21 marca 2012 r.

 

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

 

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

 

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 30 kwietnia 2012 r. do 18 czerwca 2012 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 18 czerwca 2012 r. o godz. 15:00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

 

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 

XI. Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

XII. Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:

1) I oś 1.1. - Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2) I oś 1.1. - Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3) I oś 1.1. - Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

  • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników.

Pobierz plik

 

***

Zachęcamy potencjalnych wnioskodawców konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012 do zapoznania się z poniższymi załącznikami, zawierającymi wykaz najistotniejszych zmian w odniesieniu do poprzednich konkursów w ramach działania 1.1 POIiŚ, wynikających ze zmienionych Kryteriów wyboru projektów oraz Regulaminu konkursu.

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012 - Wykaz zmian

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012 - Oświadczenie taryfowe

***

 

Utworzony przez: Administrator   
Data publikacji: 26.03.2012.
Zmieniony (23.04.2012.)
 
Ogłoszenie o naborze wniosków z dziedziny edukacji ekologicznej - I edycja konkursu 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 23.08.2011.
Zmieniony (28.03.2012.)
Czytaj całość
 
Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2013 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

WFOŚiGW w Lublinie informuje, iż do dnia 30 kwietnia 2012 r. należy składać wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2013 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Utworzony przez: Marzena Grosman   
Data publikacji: 28.02.2012.
Zmieniony (12.07.2012.)
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 60 z 117
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl