Przejdź do treści
BIP

Aktualności

01.04.2021

Ważna informacja dla gmin dot. programu „Czyste Powietrze”

Ważna informacja dla gmin, które chcą zawrzeć porozumienie (lub aneks do porozumienia) dotyczące nowych zachęt w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Już od 1 kwietnia 2021 r. gminy na potrzeby rozliczeń – które będą określone w nowych porozumieniach dotyczących zachęt – powinny nadawać wydawanym zaświadczeniom oraz przyjmowanym wnioskom o podwyższony i podstawowy poziom dofinansowania unikatowe numery, które należy umieszczać na tych dokumentach.

Gminy, które mają już zawarte porozumienia otrzymają propozycję ich aneksowania, aneksem zostanie wprowadzona nowa treść porozumienia. W przypadku aneksów wyżej wskazane numery też będą niezbędne do rozliczeń gmin z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W razie pytań prosimy o kontakt z ogólnopolską infolinią programu „Czyste Powietrze”. Numer dedykowany gminom, to: 22 340 40 90 (pod poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Przypominamy również, że gminy, które podpisały Porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” mogą już składać wnioski o płatność za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Wniosek gminy o wypłatę środków z załączonym raportem zawierającym liczbę wydanych w ostatnim kwartale zaświadczeń, liczbę złożonych wniosków o podwyższony poziom dofinansowania za jej pośrednictwem oraz listę numerów wydanych zaświadczeń i wniosków o dofinansowanie należy przesłać na adres: Biuro Programu Czyste Powietrze, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 31, 3 piętro, lokal 302.

Termin złożenia wniosku upływa 14 kwietnia (środa) br. – decyduje data stempla pocztowego. W razie pytań dotyczących wniosków o płatność prosimy o kontakt telefoniczny: 81 561 21 56.

powrót do listy

Rejestr zmian