Przejdź do treści
BIP

Aktualności

03.04.2023

Rekordowe wypłaty dotacji i pożyczek przez WFOŚIGW w Lublinie w 2022 roku

Już od 30 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie skutecznie troszczy się o środowisko naturalne w naszym regionie. Szczególnie 2022 rok był pod tym względem dobry dla województwa lubelskiego. Fundusz zawarł z beneficjentami ponad 10 tysięcy umów dotacji i pożyczek na łączną kwotę 261 mln zł.

Dotacje

Pożyczki

Celem strategicznym Funduszu jest poprawa stanu środowiska i efektywne gospodarowanie jego zasobami przez wspieranie działań służących zrównoważonemu rozwojowi województwa lubelskiego. Pomoc finansowa oferowana przez Fundusz to m.in. niskooprocentowane pożyczki, dotacje, czy przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym. Ze wsparcia mogą korzystać samorządy, podmioty gospodarcze, jednostki publiczne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne.

Fundusz dofinansowuje inwestycje i działania proekologiczne w zakresie: ochrony  wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony ziemi i gospodarki odpadami,  ochrony przyrody,  edukacji ekologicznej oraz zapobiegania i likwidacji poważnych awarii i ich skutków.

W 2022 roku najwięcej środków, bo ponad 195 mln zł, przeznaczyliśmy na program „Czyste Powietrze”, który pozwala właścicielom domów jednorodzinnych otrzymać wsparcie na wymianę starego pieca i ocieplenie budynku. Sporo pieniędzy trafiło też do rolników. W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” wypłaciliśmy im dotacje w wysokości 7,4 mln zł. Liczną grupę naszych beneficjentów stanowili również strażacy z OSP, którym z programu „Mały strażak” przekazaliśmy ponad 3,9 mln zł na zakup wyposażenia jednostek i środków ochrony osobistej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jako samodzielna  instytucja finansująca zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej istnieje od 1993 r. Początkowo jako fundusz celowy, a od 2010 r. jako samorządowa osoba  prawna w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Zakres i zasady działania Funduszu wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali dotychczas z naszego wsparcia.

powrót do listy

Rejestr zmian