Przejdź do treści
BIP

Aktualności

19.08.2022

Prawie 28 mln zł dla woj. lubelskiego na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie otrzyma 27,8 mln zł na realizację rządowego programu „Ciepłe Mieszkanie” w regionie. Umowę udostępnienia środków podpisali dziś w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Sławomir Mazurek, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Grzegorz Grzywaczewski, prezes WFOŚiGW w Lublinie. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.

21 lipca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Jest on skierowany do właścicieli lokali w tego typu budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. W skali całego kraju budżet na realizację programu wynosi 1,4 mld zł.

– Jesteśmy województwem o stosunkowo niewielkim potencjale finansowym, gdzie PKB mieszkańców jest stosunkowo niskie w porównaniu do innych regionów. Wsparcie w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, zarówno w zakresie wymiany źródeł ciepła, jak i prac remontowych powodujących oszczędności w zużyciu energii, będzie bardzo potrzebne. Sądzę, że wiele gospodarstw domowych w województwie lubelskim będzie spełniało kryteria do dofinasowania i mieszkańcy naszego regionu będą powszechnie korzystali z puli ponad 27 mln zł – mówił Lech Sprawka.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

– Program „Ciepłe mieszkanie” jest uzupełnieniem kompleksowej oferty dla obywateli w zakresie poprawy jakości życia, poprawy, tak naprawdę, warunków bezpieczeństwa energetycznego. Wymiana źródeł ciepła połączona z działaniem w zakresie modernizacji i zwiększenia efektywności energetycznej wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, oszczędność, ale też na jakość powietrza, którym oddychamy, na zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery – podkreślił Sławomir Mazurek.

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest instytucją, której misją jest poprawa stanu środowiska. Robimy to już 30 lat – przypomniał Grzegorz Grzywaczewski. – Kolejny program priorytetowy to dodatkowa składowa, która ma poprawiać jakość życia mieszkańców województwa lubelskiego – dodał. Jak podkreślił szef WFOŚiGW w Lublinie program „Ciepłe mieszkanie” nie będzie jednak porównywalny pod względem liczebności złożonych wniosków do programu „Czyste powietrze”, gdzie od 2018 r. podpisano 23 tys. umów i wypłacono środki na kwotę prawie 260 mln zł. Efektem realizacji tego programu jest oszczędność energii i mniejsza liczba zanieczyszczeń w atmosferze.

Jak otrzymać dofinansowanie z WFOŚiGW? 

Beneficjentem programu „Ciepłe mieszkanie” jest gmina, której dotację przyznaje WFOŚiGW. To  gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych; po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do WFOŚiGW w trybie ciągłym w podziale na 2 nabory. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r. Natomiast drugi nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

 

Dokumentację, z którą jednostki samorządu terytorialnego powinny się zapoznać przygotowując wniosek o dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, można znaleźć na stronie programu: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/. Ewentualne dodatkowe pytania należy kierować na specjalną skrzynkę e-mail programu: cieplemieszkanie@nfosigw.gov.pl

Dla beneficjentów końcowych, czyli dla kogo?

Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

•          Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

•          Do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

•          1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym

•          2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

•          Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

•          Do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

•          900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

•          1260 w gospodarstwie jednoosobowym

•          Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

•          Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

•          Do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

powrót do listy

Rejestr zmian