Przejdź do treści
BIP

Aktualności

03.12.2021

Pożyczki na wkład własny dla Beneficjentów Programu Agroenergia

Dla kogo?

 • O pożyczkę może ubiegać się:
  1. osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne,
  2. osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności pożyczkobiorcy wskazany w odpowiednim rejestrze wg kodu PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z),
  która złożyła do WFOSiGW w Lublinie wniosek o dotację w ramach Programu Agroenergia w terminie i formie wynikającej z Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego „Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.


Na jakich zasadach?

 • Pożyczka udzielana jest ze środków własnych WFOŚiGW w Lublinie na podstawie „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”.
 • Fundusz udziela pożyczek stosując preferencyjne oprocentowanie w wysokości 2% w skali rocznej. Na wniosek pożyczkobiorcy możliwe jest udzielenie pożyczki oprocentowanej w wysokości niepowodującej wystąpienia pomocy publicznej.
 • Fundusz udziela pożyczek na okres nie dłuższy niż 10 lat. Na wniosek pożyczkobiorcy możliwe jest udzielenie karencji w spłacie pożyczki; okres karencji liczony jest od daty wypłaty I transzy pożyczki wynikającej z umowy. Okres karencji wliczany jest do okresu spłaty pożyczki.
 • Pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie na zakres rzeczowy zgodny z wnioskiem o dotację w ramach Programu Agroenergia.
 • Wartość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć wartości wkładu własnego zgodnie z montażem finansowym w pkt. D.1.5 wniosku o dotację w ramach Programu Agroenergia, tj. koszt inwestycji pomniejszony o łączną wnioskowaną kwotę dotacji. Jeżeli Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT, wartość pożyczki wyliczana jest na podstawie kosztów netto inwestycji.
 • Warunkiem udzielenia pożyczki jest ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco i innych prawnie dopuszczalnych form, np. poręczenie, hipoteka, zastaw.
 • Pożyczka nie podlega umorzeniu.


Jak otrzymać pożyczkę?

 • Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć na właściwym Formularzu link na adres: Lublin, al. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin 3 piętro, lokal 302 lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.
 • Wnioski o udzielenie pożyczki podlegają rozpatrzeniu dopiero po złożeniu przez Pożyczkobiorcę wniosku o dotację w ramach Programu Agroenergia.
 • WFOŚiGW w Lublinie dokonuje weryfikacji zgodności złożonego wniosku o udzielenie pożyczki z Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz zgodności z zakresem rzeczowym i montażem finansowym wskazanym we wniosku o dotację w ramach Programu Agroenergia.
 • Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie pożyczki WFOŚiGW w Lublinie informuje pisemnie Pożyczkobiorcę o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia analizy zdolności pożyczkowej oraz zabezpieczenia spłaty pożyczki.
 • Przyznanie pożyczki uzależnione jest od:
  1. aktualnej dostępności środków finansowych przez Fundusz;
  2. posiadania przez Pożyczkobiorcę zdolności do spłaty pożyczki;
  3. akceptacji przez Fundusz proponowanego zabezpieczenia spłaty pożyczki
  4. zawarcia z Pożyczkobiorcą umowy dotacji w ramach Programu Agroenergia.
 • Podpisanie umowy i innych dokumentów, w tym dotyczących zabezpieczeń, następuje w uzgodnionym terminie w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie.
powrót do listy

Rejestr zmian