Przejdź do treści
BIP

Aktualności

01.04.2020

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021.
1. Beneficjenci programu: posiadacze użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
2. Forma dofinansowania: dotacja.
3. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 r. do 31.12.2021 r.
4. Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.
5. Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem realizowane będą do 31.12.2022 roku. Realizacja rozumiana jako data wysiania nawozu wapniowego musi być późniejsza niż data złożenia wniosku, jednak nie powinna być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego określonego na fakturze.
6. Sposób i miejsce składania wniosków.
1) Formularz wniosku należy pobrać ze strony internetowej www.wfos.lublin.pl Poprawnie wypełnioną i zweryfikowaną wersję elektroniczną wniosku należy wydrukować, opatrzeć czytelnym podpisem i złożyć zgodnie z przynależnością terytorialną drogą pocztową lub osobiście w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
2) Do wniosku należy dołączyć:
-opinię Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, wydaną na podstawie badania odczynu (pH) gleby;
-fakturę (oryginał) za zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego;
-wypełniony formularz dotyczący pomocy de minimis w rolnictwie;
Ważne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartości CaO lub CaO+MgO.

Uwaga! Wersja elektroniczna wypełnionego wniosku musi być jednocześnie wysłana na adres: wapnowanie@wfos.lublin.pl. W tytule maila należy wpisać imię i nazwisko osoby składającej wniosek.

7. Koszty kwalifikowane: wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania:
-wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
-środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.
8. Poziom dofinansowania:
-do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
-do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
-do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Załączniki do pobrania:
Wniosek o wsparcie wapnowania gleb;
Instrukcja wypełniania wniosku;
Kalkulator wyliczania wartości dofinansowania;
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR;
Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach programu;
Program Priorytetowy „Ogólnopolski programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.
 

powrót do listy

Rejestr zmian