Przejdź do treści
BIP

Aktualności

29.07.2022

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie
w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór  wniosków o dofinansowanie w ramach  Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

I. Cel programu:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

II. Beneficjenci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, w tym szkoły;
 • Stowarzyszenia, w tym Ochotnicze Straże Pożarne i Związki Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
 • Państwowe osoby prawne, z ograniczeniem do agencji wykonawczych podlegających nadzorowi Ministra Rolnictwa lub Ministra Klimatu i Środowiska;
 • Koła gospodyń wiejskich;
 • Fundacje;
 • Uczelnie wyższe;
 • Jednostki organizacyjne kościołów lub związków wyznaniowych;
 • Parki narodowe;
 • Muzea;
 • Ogrody botaniczne;
 • Ogrody zoologiczne.

III. Obszary tematyczne:

 • Zrównoważony rozwój i ochrona zasobów środowiskowych;
 • OZE i efektywność energetyczna;
 • Przeciwdziałanie emisjom;
 • Transport zeroemisyjny.

IV. Warunki dofinansowania:

Intensywność dofinansowania w formie dotacji:

 • do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego;
 • do 90% dla pozostałych podmiotów.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta końcowego wynosi 150 000 zł.

V. Koszty kwalifikowane:

 • Warsztaty;
 • Szkolenia;
 • Szkolenia e-learningowe;
 • Zajęcia w terenie;
 • Konferencje;
 • Seminaria;
 • Wydarzenia edukacyjne (np. happeningi, akcje i imprezy);
 • Programy i kampanie edukacyjne;
 • Konkursy;
 • Filmy (produkcja wraz z emisją);
 • Spoty (produkcja wraz z emisją);
 • Audycje radiowe, telewizyjne i internetowe (produkcja wraz z emisją);
 • Prasa i publikacje prasowe;
 • Pomoce dydaktyczne;
 • Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej;
 • Modernizacja ośrodków edukacji ekologicznej (wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego);
 • Wyposażenie (wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego).

Informacje szczegółowe w zakresie kwalifikowalności kosztów określa Katalog kosztów kwalifikowanych, stanowiący załącznik nr 1 do Programu.

VI. Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od dnia 29 lipca 2022 r. do dnia 9 września 2022 r. * na Formularzu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej (wraz z załącznikami wymienionymi w treści wniosku) stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin

lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:

 • dla wniosku w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy - data jego wpływu na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • dla wniosku w formie papierowej złożonego osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – data wpływu wniosku do sekretariatu WFOŚiGW (ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin),
 • dla wniosku w formie papierowej złożonego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe - data nadania papierowej postaci wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.).

VII.  Informacje szczegółowe dotyczące Programu znajdują się w dokumentach:

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Katalog kosztów kwalifikowanych

VIII. Warunki szczegółowe dotyczące naboru wniosków określa:

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
Załącznik do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej:
Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przykład wypełnionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego

Najczęściej zadawane pytania.


* WFOŚiGW w Lublinie zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru wniosków, w przypadku wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na realizację niniejszego Programu.

powrót do listy

Rejestr zmian