Przejdź do treści
BIP

Aktualności

28.09.2023

Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza nabór w trybie ciągłym wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” realizowanego w latach 2023-2027.

Cel programu:

Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Beneficjenci:

W ramach Programu dofinansowanie w formie dotacji udzielane będzie jednostkom samorządu terytorialnego (dalej: JST) i ich związkom działającym na rzecz  beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą pokrycia dachu na budynku/budynkach krytych materiałem zawierającym azbest.

Budżet: do kwoty 23 000 000,00 zł.

Rodzaje przedsięwzięć:

 Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych.

Koszty kwalifikowane:

 1.   Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie wydatki w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
 2. WFOŚiGW pokrywa koszty poniesione i udokumentowane przez JST po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie przedsięwzięcie nie może zostać zakończone do dnia podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu dotacji.
 3. Za datę zakończenia zadania uznaje się datę przekazania materiałów zawierających azbest na składowisko, określoną w ostatniej karcie przekazania odpadów.
 4. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

 
Warunki dofinansowania:

 1. Intensywność dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych.
 2. Dotowana JST zobowiązuje się do merytorycznego nadzoru nad zadaniem, terminowej realizacji oraz podania do publicznej wiadomości informacji o dofinansowaniu.
 3. Przed złożeniem wniosku JST powinna rzetelnie oszacować koszt prac na podstawie zrealizowanych umów zawartych pomiędzy właścicielem gospodarstwa rolnego a ARiMR oraz potwierdzeniem otrzymania zwrotu poniesionych kosztów za wymianę pokrycia dachu.   
 4. Jeżeli w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie nie wszyscy beneficjenci zrealizowali zadania w ramach działania A1.4.1, JST ma możliwość złożenia do WFOŚiGW kolejnego wniosku o dofinansowanie.
 5. JST może uwzględnić we wniosku o dofinansowanie inwestycje zrealizowane i w całości wypłacone rolnikowi przez ARiMR od dnia 17.10.2022 r. do dnia 15.11.2026 r.
 6. Wykonawcą przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powinien być podmiot wybrany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.  zm.).
 7. Zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego, która zobowiązana jest do zapewnienia, aby wsparcie udzielane ostatecznym odbiorcom korzyści było zgodne z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 9 z późn. zm.), a także do realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.
 8. Zarząd WFOŚiGW może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo wstrzymaniu naboru wniosków, w szczególności w przypadku, gdy wnioskowana kwota wsparcia wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru przekroczy wartość dostępnej alokacji. Informacja o zakończeniu naboru wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu.
 9. W przypadku, gdy wnioskowana kwota wsparcia wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru przekroczy dostępną alokację, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu/nadania wniosków do WFOŚiGW.
 10. Wnioski złożone poza określonym terminem naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.


Termin i miejsce składania wniosków:

 1. Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 28.09.2023 r. do wyczerpania dostępnej puli środków. 
 2. Wnioski należy składać na właściwym formularzu osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).


O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:

 • dla wniosku złożonego osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – data wpływu wniosku do sekretariatu WFOŚiGW
 • (ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin),
 • dla wniosku złożonego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe – data nadania papierowej postaci wniosku,
 • dla wniosku w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy - data jego wpływu na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   

Formularz wniosku:

Formularz wniosku o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego.

Informacje szczegółowe dotyczące Programu:

Program priorytetowy.

W kwestiach nieuregulowanych w Programie priorytetowym i ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zastosowanie znajdują Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

powrót do listy

Rejestr zmian