Przejdź do treści
BIP

Aktualności

22.12.2021

Nabór wniosków na zadania dotacyjne w roku 2022

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dokumentów programowych obowiązujących w roku 2022 (Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych do dofinansowania w roku 2022, Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na rok 2022, Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji planowanych do realizacji w roku 2022.

Do udziału w naborze zapraszamy w szczególności:

stowarzyszenia działające na postawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.),

fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167),

jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych działające na podstawie właściwych przepisów,

parki narodowe działające na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) i inne instytucje ochrony przyrody,

muzea działające na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.
z 2020r. poz. 902) i inne instytucje kultury,

ogrody zoologiczne i botaniczne działające na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) i inne instytucje edukacji ekologicznej,

występujące samodzielnie, a także w partnerstwie, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przy zachowaniu zasady zrównoważonej koncentracji pomocy.

Obszary współpracy:

W ramach osi priorytetowej Człowiek zapraszamy do realizacji:

• przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności dotyczących właściwego postępowania z odpadami i zapobieganiu wytwarzania odpadów, racjonalnego gospodarowania wodą, ochrony powietrza oraz ochrony przyrody,
• przedsięwzięć dotyczących poprawy infrastruktury służącej edukacji dzieci i młodzieży szkolnej w dziedzinie nauk o przyrodzie i środowisku, w tym wyposażenie pracowni szkolnych, tworzenie miniogrodów botanicznych i miniarboretów przy placówkach, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna, a także tworzenie i rozwój ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych,
• przedsięwzięć, w tym kulturalnych, promujących postawy prośrodowiskowe i kulturę dbałości o środowisko, w szczególności podkreślające wagę podejmowania decyzji konsumenckich z uwzględnieniem potrzeby ochrony zasobów środowiska i związek między kulturą dbałości o środowisko a stylem zdrowego trybu życia,
• przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej parków narodowych, muzeów, ogrodów zoologicznych i ogrodów botanicznych, • przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu rolnictwa ekologicznego, upowszechniania zasad dobrej praktyki rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, • przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu popularyzacji zagadnień dotyczących wykorzystania energii odnawialnej, a także efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, w tym modelowych rozwiązań technologicznych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł. Ocena i wybór wniosków o udzielenie pomocy finansowej zostaną dokonane zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia dotacyjnego przysługiwać będzie przedsięwzięciom o największym stopniu oddziaływania na świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz wnioskodawcom posiadającym największe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Pod uwagę będą brane również kwalifikacje kadry realizującej przedsięwzięcie.

W ramach osi priorytetowej Biosfera zapraszamy do realizacji:

• przedsięwzięć służących zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt, roślin, grzybów, w szczególności w parkach narodowych i w innych formach obszarowych ochrony przyrody, a także ochrona pomników indywidualnych form ochrony przyrody oraz obiektów przyrody nieożywionej,
• przedsięwzięć z zakresu czynnej ochrony zagrożonych i chronionych gatunków roślin i zwierząt,
• przedsięwzięć związanych z rehabilitacją zwierząt dziko żyjących i wsparciem funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt,
• przedsięwzięć mających na celu zwalczanie gatunków inwazyjnych,
• przedsięwzięć mających na celu ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska poprzez optymalne ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji i informacji,
• przedsięwzięć z zakresu przyrodniczej rewaloryzacji i rozwoju terenów zielonych, w szczególności parków i ogrodów zabytkowych, pielęgnacji i leczenia drzewostanu,
• przedsięwzięć z zakresu monitoringu przyrodniczego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł. Ocena i wybór wniosków o udzielenie pomocy finansowej zostaną dokonane zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia dotacyjnego przysługiwać będzie przedsięwzięciom o największych efektach ekologicznych oraz wnioskodawcom posiadającym największe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody (pod uwagę będą brane również kwalifikacje kadry realizującej przedsięwzięcie).

W ramach osi priorytetowej Technologia zapraszamy do realizacji:

• przedsięwzięć komplementarnych i wspierających realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, poprawą efektywności energetycznej oraz gospodarką niskoemisyjną.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł. Ocena i wybór wniosków o udzielenie pomocy finansowej zostaną dokonane zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia dotacyjnego przysługiwać będzie przedsięwzięciom o największych efektach ekologicznych oraz odpowiednim zbilansowaniu kosztów zadania.


Sposób aplikowania o finansowanie

Wnioski o dofinansowanie na rok 2022 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowania dotacyjnego należy złożyć w terminie:

od dnia 22 grudnia 2021 r. do dnia 28 stycznia 2022 r.


W celu aplikowania o wsparcie należy wypełnić i dostarczyć wniosek na obowiązującym formularzu do siedziby WFOŚiGW w Lublinie (adres: ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin). Dokumenty oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie pod adresem: www.wfos.lublin.pl, w zakładce: Dla Beneficjentów.

Obowiązujące formularze wniosków:

Formularz wniosku o pożyczkę lub dotację dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na zadania inwestycyjne,

Formularz wniosku o dotację na zadania nieinwestycyjne,

Formularz wniosku o dotację na zadania z zakresu edukacji ekologicznej,

Dla naboru zastosowanie mają aktualne ,,Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”.

Fundusz może udzielić dotacji do 100% wartości kosztów kwalifikowanych m.in. na realizację przedsięwzięć:

1) polegających na wsparciu przyjaznych środowisku technologii i innowacji,
2) związanych z edukacją ekologiczną,
3) z zakresu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ścisłą ochroną,
4) z zakresu leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących,
z tym zastrzeżeniem, że zakup wyposażenia/środków trwałych w ramach ww. przedsięwzięć może zostać dofinansowany do 50 % wartości kosztów.

W przypadku realizacji innych przedsięwzięć niż wymienione w pkt. 1-4 Fundusz udziela dotacji do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.
Udział środków w finansowaniu zadania zostanie ostatecznie określony przez Fundusz po dokonaniu oceny projektu i uzależniony jest od efektów ekologicznych zadania oraz możliwości finansowych Funduszu.

powrót do listy

Rejestr zmian