Przejdź do treści
BIP

Aktualności

14.09.2020

Nabór uzupełniający - dofinansowanie przedsięwzięć w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” na 2020 r.

Cel programu:
Podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Beneficjenci:
W ramach Programu dofinansowanie w formie dotacji udzielane będzie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rodzaje przedsięwzięć:
Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Warunki dofinansowania:
Poziom dofinansowania dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW lecz nie więcej niż 25 000,00 zł.

Koszty kwalifikowane:
1. Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku w Funduszu do 31.12.2020 roku,
2. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,
3. Koszty nabycia środków trwałych w formie leasingu są niekwalifikowane.

Termin i miejsce składania wniosków:
Termin składania wniosków: od dnia 14.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.
Wnioski należy składać na właściwym formularzu, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin.

Formularz wniosku:
Formularz wniosku o pożyczkę lub dotację dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na zadania inwestycyjne

Informacje szczegółowe dotyczące Programu:
1. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".
2. Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
W kwestiach nieuregulowanych w Programie priorytetowym i niniejszym ogłoszeniu zastosowanie znajdują Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

powrót do listy

Rejestr zmian