Przejdź do treści
BIP

Aktualności

21.06.2022

Informacja – pożyczki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie uruchomił specjalny nr telefonu dla podmiotów zainteresowanych preferencyjną pożyczką ze środków Funduszu.

Informacje ogólne, nt. zasad udzielania pożyczek oraz procedur wnioskowania o pożyczkę można uzyskać pod nr telefonu:

81 561 21 59

Pożyczki ze środków WFOŚiGW w Lublinie udzielane są na następujących zasadach:
• Oprocentowanie – stałe 2% (preferencyjne);
• Okres spłaty – do 10 lat, Na wniosek pożyczkobiorcy Fundusz może dodatkowo udzielić karencji w spłacie pożyczki;
• Udział w inwestycji – do 100% (brak konieczności wniesienia wkładu własnego),
• Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Szczegółowe informacje na temat pożyczek w ramach poszczególnych dziedzin ochrony środowiska można uzyskać pod nr telefonu:

81 531 79 10

Ochrona powietrza – pożyczki na zadania związane m.in. z poprawą efektywności energetycznej budynków (termomodernizacją), wymianą źródeł ciepła w budynkach, budową lub rozbudową instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (farmy fotowoltaiczne, wiatrowe etc.), zakupem samochodów elektrycznych, instalacją stacji ładowania pojazdów elektrycznych itd.

81 531 79 18

Ochrona ziemi - pożyczki na zadania związane m.in. z gospodarką odpadami, w tym recyklingiem i przygotowaniem odpadów do ponownego użycia, zakupem pojazdów do transportu odpadów, w szczególności przystosowanych do selektywnej zbiórki odpadów, zapobieganiem oraz likwidacją skutków niekontrolowanego rozprzestrzeniania się odpadów, wdrożeniem technologii małoodpadowych itd.
Gospodarka wodna i ochrona wód - pożyczki na zadania związane m.in. z budową, rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zakupem sprzętu do eksploatacji infrastruktury wodno-ściekowej (pojazdy asenizacyjne, samochody specjalistyczne do czyszczenia i udrażniania kanalizacji itp.), wdrożeniem systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: budową i modernizacją stacji uzdatniania wody oraz budową i modernizacją sieci wodociągowych, budową, rozbudową i modernizacją obiektów małej retencji oraz kanalizacji deszczowej itd.

81 531 79 20

Zapobieganie oraz likwidacja poważnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałanie klęskom żywiołowym - pożyczki na zadania związane m.in. z zapobieganiem zagrożeniom dla stanu środowiska, w tym katastrofom naturalnym i poważnym awariom, a także likwidacją ich skutków, doposażeniem jednostek służb ratowniczych w niezbędny sprzęt i środki techniczne, w tym zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych, itd.

81 531 79 28

Ochrona przyrody - pożyczki na zadania związane m.in. zagospodarowaniem terenów zielenią, nasadzeniami roślinnymi, itd.
 

powrót do listy

Rejestr zmian