Przejdź do treści
BIP

Aktualności

18.07.2023

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających kreozot

Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających kreozot – pilotaż

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór w trybie ciągłym wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego nr 2.11 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie wyrobów zawierających kreozot - pilotaż”.

Cel programu:
Unieszkodliwienie odpadów zawierających kreozot, odebranych w związku z wymianą słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.

Beneficjenci:
Gminy, związki międzygminne i powiaty (dalej: JST), działające na rzecz:
beneficjentów Działania A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki na realizację ww. przedsięwzięcia, zwanych dalej beneficjentami końcowymi.

Budżet: 14 000 000, 00 zł (słownie: czternaście milionów złotych).

Rodzaje przedsięwzięć:
Przedsięwzięcia w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia słupów impregnowanych kreozotem, usuniętych z plantacji chmielu, realizowane w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Koszty kwalifikowane:
• Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie wydatki w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia słupów impregnowanych kreozotem, usuniętych z plantacji chmielu.
• Okres kwalifikowalności kosztów: od 15.02.2023 r. do 31.12.2026 r.
• WFOŚiGW w Lublinie pokrywa koszty poniesione i udokumentowane przez JST od 15.02.2023 r. pod warunkiem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
• Za datę zakończenia zadania uznaje się datę przekazania kreozotu na składowisko, określoną w ostatniej karcie przekazania odpadów.
• Kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi odpowiednio do:

Warunki dofinansowania:
1. Intensywność dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych.
2. Dotowana JST zobowiązuje się do merytorycznego nadzoru nad zadaniem, terminowej realizacji oraz podania do publicznej wiadomości informacji o dofinansowaniu.
3. Przed złożeniem wniosku JST powinna rzetelnie oszacować zakres i koszt prac na podstawie zawartych umów pomiędzy plantatorem chmielu, a ARiMR.
4. Wypłata środków nastąpi na podstawie zrealizowanych umów pomiędzy beneficjentem końcowym, a ARiMR oraz potwierdzeniem otrzymania zwrotu poniesionych kosztów za wymianę słupów.
5. Wykonawcą przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających kreozot powinien być podmiot wybrany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z póżn. zm.).
6. Podmiotem udzielającym pomocy jest JST, która zobowiązana jest do zapewnienia, aby wsparcie udzielane ostatecznym odbiorcom korzyści było zgodne z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1), a także do realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.
7. W przypadku, gdy wnioskowana kwota wsparcia wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru przekroczy dostępną alokację, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu/nadania wniosków do WFOŚiGW w Lublinie.

Termin i miejsce składania wniosków:
1. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania dostępnej puli środków.
2. Wnioski należy składać na właściwym formularzu, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe czy kurierskie, na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:
• dla wniosku złożonego osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – data wpływu wniosku do sekretariatu WFOŚiGW (ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin),
• dla wniosku złożonego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe – data nadania papierowej postaci wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.).

Formularz wniosku:
Formularz wniosku o dotację na usuwanie wyrobów zawierających kreozot dla jednostek samorządu terytorialnego.
Oświadczenie – zgoda na przekazanie informacji do NFOŚiGW.

Informacje szczegółowe dotyczące Programu:
Program priorytetowy.

W kwestiach nieuregulowanych w Programie priorytetowym i ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających kreozot - pilotaż zastosowanie znajdują Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 

powrót do listy

Rejestr zmian