Przejdź do treści
BIP

Aktualności

07.09.2023

7,5 mln zł dla gmin woj. lubelskiego na pomoc w realizacji "Czystego Powietrza"

7 września 2023 r. w Lublinie odbyło się podpisanie umowy udostępniania środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na potrzeby działania punktów konsultacyjno-informacyjnych rządowego programu „Czyste Powietrze” w gminach na Lubelszczyźnie. Kwota przeznaczona przez NFOŚiGW na prowadzenie takich punktów w całej Polsce wynosi 87 mln zł. W woj. lubelskim jest to prawie 7,5 mln zł.

Umowę podpisali Paweł Mirowski, zastępca prezesa NFOŚiGW i jednocześnie pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków oraz Agnieszka Kruk, prezes WFOŚiGW w Lublinie. Na wydarzeniu obecni byli również Poseł Na Sejm RP Sylwester Tułajew, wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził nowe atrakcyjne warunki współpracy dla gmin zaangażowanych w realizację programu „Czyste Powietrze”. Nowe środki finansowe przeznaczone na ten cel skierowane są nie tylko do gmin, które już uczestniczą w programie (86% polskich gmin), ale również trwa kolejny nabór dla samorządów, które dotychczas nie dołączyły do Programu.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje środki dla gmin za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie umów udostępnienia środków. Porozumienia zawierane przez wojewódzkie fundusze z gminami zawierają dwa obszary finansowania tj. finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez gminy w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz finansowanie ryczałtowe za wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność składane za pośrednictwem gminy – podkreśla Paweł Mirowski.

- Wojewódzkie fundusze są zobowiązane najpierw zawrzeć z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy udostępniania środków na punkty konsultacyjno- informacyjne – dodaje wiceszef NFOŚiGW. Warto podkreślić, że nowy wzór porozumienia dotyczącego realizacji programu „Czyste Powietrze” zawieranego z gminami obejmuje kolejny rok finansowania punktów konsultacyjno-informacyjnych oraz zawiera zmiany wprowadzające wynagrodzenie za pomoc w wypełnianiu wniosku o płatność. Ostateczny termin na zawarcie Porozumienia lub aneksu do Porozumienia na nowych zasadach upłynie w dniu 31.12.2023 r.

Środki przyznawane gminom obejmują trzy aspekty. Pierwszy to uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach. Maksymalna możliwa do uzyskania przez gminę kwota to 35 000 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czystego Powietrza przez rok od dnia zawarcia Porozumienia lub aneksu. Gminy, które zawierają Porozumienia dotyczące prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego po raz pierwszy, mogą ponosić i kwalifikować związane z tym koszty od 01.04.2023 r. Natomiast gminy, które podpiszą aneksy na kolejny rok współpracy będą miały pokrywane koszty kwalifikowane od następnego dnia po upływie okresu kwalifikowalności z Porozumienia w brzmieniu dotychczasowym, do upływu roku od zawarcia aneksu.

Drugi aspekt to złożone wnioski do programu „Czyste Powietrze”. Gmina otrzyma 150 zł za złożony wniosek o dofinansowanie na podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania (z wystawionym zaświadczeniem o dochodach) oraz 50 zł za wniosek o podstawowy poziom dofinansowania. Gmina otrzyma także 25 zł jeśli pracownik gmin poinformuje wnioskodawcę o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu w banku, który przystąpił do Programu.

Nowym elementem finansowego wsparcia, który ma pomóc sprawniej rozliczyć koszty poniesione przez Beneficjentów Programu jest ryczałt za złożone wnioski o płatność końcową w wysokości 150 zł po wypłacie końcowej na rzecz Beneficjenta, za przekazany za pośrednictwem gminy do wfośigw wniosek o płatność końcową. Dodatkowa kwota na finansowanie dla gmin w postaci ryczałtu za wnioski o płatność zakończone płatnością końcową, przewidziana na cały okres wdrażania Programu to ponad 121  mln zł.

Trzecia forma to aktywność gmin. Dla najbardziej aktywnych gmin (ok. 30% gmin uczestniczących w Programie) przyznane zostaną dodatkowe środki na pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w łącznej kwocie 25 mln zł, w ramach kolejnego rankingu obejmującego okres od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Wskaźnikiem aktywności gmin będzie liczba wniosków o dofinansowanie złożonych z terenu danej gminy (tj. budynków na terenie gminy, które objęte będą modernizacją w ramach programu „Czyste Powietrze”) w okresie obowiązywania rankingu wskazanym powyżej, podzielona przez liczbę budynków jednorodzinnych na terenie danej gminy. Wynik będzie pomnożony przez liczbę 100, co pozwoli określić procentowy wskaźnik aktywności danej gminy. Ranking zostanie opublikowany do końca drugiego kwartału 2024 r.

powrót do listy

Rejestr zmian