Przejdź do treści
BIP

Wniosek o płatność

Warunki wypłaty środków w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

1) Kiedy należy złożyć wniosek o płatność ?
Po zawarciu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowy o dotację/pożyczkę i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym (ZRF), który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2) Kiedy nastąpi wypłata środków ?
- Pierwsza wypłata kwoty dotacji może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
- Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o płatność do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wypłata środków nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami m.in.:
a) prawidłowo wypełnionym Zestawieniem dokumentów księgowych potwierdzającym poniesienie wydatków (faktury, rachunki) stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku o płatność;
b) protokołem odbioru robót Wykonawcy sporządzonym na wzorze dostępnym na stronie Wojewódzkiego Funduszu i podpisanym przez wykonawcę i Beneficjenta;
c) umową z wykonawcą (niezbędna w przypadku wskazania płatności na konto wykonawcy);
d) kserokopią faktur lub rachunków potwierdzających zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone czytelnym podpisem Beneficjenta, wystawione imiennie na Beneficjenta;
e) dokumentem potwierdzającym płatność bezgotówkową na rzecz dostawcy/wykonawcy w postaci przelewu lub innego dokumentu potwierdzającego zapłatę, a w przypadku płatności gotówkowej – faktura/rachunek z adnotacją o treści „zapłacono gotówką”, „zapłacono” czy „otrzymałem zapłatę”;
f) kserokopią imiennego dokumentu zezłomowania np. kartą przekazania odpadów, potwierdzającą trwałe wyłączenie z eksploatacji źródła ciepła, dotyczy: kotła na węgiel, kotła na biomasę, pieca wolnostojącego typu koza, trzonu kuchennego. Dokument powinien być wystawiony na formularzu przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102 (Dz.U.2018.0.992 z późn. zm.) lub podobnym dokumencie zawierającym wszystkie elementy wzoru formularza z przytoczonej powyżej ustawy. W przypadku pozostałych rodzajów wymienianych źródeł ciepła oświadczenie Beneficjenta potwierdzające trwałe wyłączenie z eksploatacji;
g) dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań Programu Priorytetowego przez instalowane źródło ciepła:
• dla kotła na paliwo stałe – sprawozdanie z badań/certyfikat zgodności/ świadectwo/zaświadczenie, z którego wynika, że zakupione i montowane kotły na paliwa stałe spełniają wymogi dotyczące ekoprojektu (ekodesign) określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE;
• dla kotła gazowego kondensacyjnego, olejowego oraz pompy ciepła – etykietę efektywności energetycznej.
Uwaga: W trakcie weryfikacji wniosku o płatność pracownik Wojewódzkiego Funduszu może poprosić Beneficjenta o dokonanie korekty wniosku, złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów. Beneficjent zostanie pisemnie wezwany do poprawy wniosku bądź złożenia wyjaśnień w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez Beneficjenta. Termin wypłaty dotacji liczony jest wówczas od dnia dostarczenia przez Beneficjenta ostatniego z żądanych dokumentów.

Wzory dokumentów wraz z instrukcją wypełniania.

a. Wniosek o płatność - instrukcja graficzna

b. Wniosek o płatność obowiązujący od 29.07.2019 r. - pobierz

c. Wniosek o płatność obowiązujący do 29.07.2019 r. - pobierz

d. Wniosek o płatność - instrukcja wypełniania

e. Zestawienie dokumentów księgowych - pobierz

f. Protokół odbioru robót wykonawcy

g. Oświadczenie Wnioskodawcy o pracach wykonanych we własnym zakresie

h. Oświadczenie kierownika budowy