Przejdź do treści
BIP

Najczęściej zadawane pytania

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

1.      Kto i na co może dostać dofinansowanie w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze?

Z programu ,, Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Podstawa do skorzystania z dofinansowania jest wymiana starego źródła ciepła na paliwa stałe. Dofinansowane są koszty związane z zakupem i montażem urządzeń i instalacji takich jak: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody. Jeżeli spełniony jest ten podstawowy warunek to możemy tez skorzystać z dofinansowania na docieplenie budynku jak też na wymianę stolarki zewnętrznej, tj. okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/garażowych. W programie jest też możliwość zakupu i montażu odnawialnych źródeł ciepła jak kolektory słoneczne i mikroinstalacje fotowoltaiczne finansowane tylko w formie pożyczki.

2.      Jaka jest forma finansowania w programie ,,Czyste Powietrze”?

W programie ,,Czyste Powietrze” są dwie formy finansowania: dotacja i pożyczka. Dotacja jest to forma finansowania bezzwrotnego i  intensywność dofinansowania jej zależy od wysokości dochodu netto na jedną osobę przypadającą w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Maksymalna intensywność dotacji może wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (najniższa grupa dochodowa określona w PP CzP). Pożyczka natomiast jest to forma finansowania zwrotnego i może być udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat i oprocentowanie tej pożyczki jest zmienne, wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70pkt bazowych i nie mniej 2% rocznie. Wnioskodawca w ramach jednego projektu może skorzystać z obydwu form finansowania jednocześnie lub wybrać tylko jedną.

3.      Czy do nowo budowanych domów jednorodzinnych można skorzystać z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze?

Dla nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych można starać się o dofinansowanie na koszty związane z zakupem i montażem następujących instalacji: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami. Pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. , poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku oraz pod warunkiem poniesienia kosztów do dnia 31 grudnia 2019 roku.

4.      Jak obliczyć dochód i czy zasiłek rodzinny się wlicza?

Zasiłek rodzinny nie wlicza się do dochodu, a metodyka obliczania dochodu jest następująca:

Wartość rocznego dochodu w PLN członka gospodarstwa domowego obliczanego z PIT 37

=

Dochód (poz.66*)

-

a) Składki na ubezpieczenie społeczne (poz. 99*)

b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 116*)

c) Podatek należny (poz. 126*)              

+

Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art.3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.)


*Przykładowe pola dla PIT37 – rozliczenie indywidualne.

5.      Czy pieniądze z dofinansowania jak i udzielonej pożyczki będą przekazywane bezpośrednio na konto wnioskodawcy czy wykonawcy?

Dotacja jak i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli koszty zostały poniesione przez wnioskodawcę to na rachunek beneficjenta.

6.      Czy dla domu który był wybudowany w np. 2000 roku i nie spełnia norm jeśli chodzi o parametry izolacji cieplnej, a zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe w całym budynku można ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację z programu ,,Czyste Powietrze”?

Jeżeli w całym domu jest zamontowane ogrzewanie podłogowe elektryczne, czyli spełnia wymogi Programu z punktu 6.A.II a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. do dnia 15 grudnia 2002r. mogą być realizowane działania wymienione w punktach od 6.A.III do 6. VIII, innymi słowy można skorzystać z termomodernizacji.

7.      Jak przebiega cała procedura złożenia wniosku i gdzie go składamy?

Aby złożyć wniosek należy zarejestrować konto na Portalu Beneficjenta, znajdującym się na stronie internetowej: www.portal.wfos.lublin.pl Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku wraz z załącznikami. Tak pobrany wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić, wersja ta jest bardzo pomocna przy wypełnianiu, ponieważ ustawione są formuły, które podpowiadają o prawidłowym wypełnieniu pola. Po wypełnieniu wniosku należy kliknąć rubrykę Weryfikacja formularza (prawy górny róg na pierwszej stronie wniosku). W przypadku błędnego wypełnienia wniosku uzyska on status: niepoprawny, błędne pola zostaną zaznaczone innym kolorem. W takiej sytuacji należy dokonać poprawy wniosku (zgodnie ze wskazówkami komunikatu) ponieważ nie kwalifikuje się do złożenia do dofinansowania. Jeżeli wniosek jest poprawny uzyska status: poprawny i automatycznie zostanie nadana mu suma kontrolna. Taki wniosek należy zapisać na dysku komputera. Następnie za pośrednictwem Portalu Beneficjenta należy złożyć go na Skrzynkę podawczą PDF. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie tego samego wniosku, podpisanie go przez wnioskodawcę i złożenie do WFOŚiGW w Lublinie (osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp.). Należy pamiętać, aby suma kontrolna wniosku złożonego na Skrzynkę podawczą PDF była zgodna z sumą kontrolną wniosku złożonego w wersji papierowej. Wniosek można również złożyć elektronicznie poprzez:

·            użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu;

·            użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną (przez Portal Beneficjenta) dopuszczalne złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej – wypełnionej ręcznie (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie).

Wnioski należy składać w Biurze Programu Czyste Powietrze pod adresem al. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin(III piętro) pok. 302.

8.      Co w sytuacji gdy osoba jest właścicielem 2 budynków jednorodzinnych, czy może złożyć dwa odrębne wnioski o dofinansowanie? I załóżmy, że wnioskodawca (właściciel) mieszka tylko w jednym budynku wraz z żona i niepełnoletnim dzieckiem, a w drugim budynku mieszkają jego rodzice. Jak w tej sytuacji będzie liczony dochód? Czy właściciel powinien być wliczony do dochodu gospodarstwa w którym nie mieszka?

Nie ma ograniczenia liczby składanych wniosków, jeden wniosek dotyczy jednego budynku wobec czego właściciel budynku powinien złożyć dwa wnioski. Limit kosztów kwalifikowanych, od którego liczona jest dotacja wynosi 53 tys. zł PLN na jeden dom i jest stały na cały okres programu. W przypadku ujęcia kosztów kwalifikowanych 40 tys. PLN maksymalny limit kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest dotacja, na kolejny wniosek na ten sam dom wynosi 13 tys. PLN. W każdym przypadku do średniego dochodu miesięcznego będą wliczane dochody wnioskodawcy i jego rodziny (gospodarstwa domowego), a nie osób zamieszkujących dany budynek jednorodzinny, w tym przypadku rodziców, którzy mieszkają w budynku stanowiącym własność syna – w ust 7.2 PP CzP wskazano, że intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

9.      Czy audyt energetyczny jest konieczny, czy wystarczy tylko uproszczona ocena energetyczna we wniosku?

W założeniach programowych dopuszcza się opracowanie wniosku o dofinansowanie w oparciu o audyt energetyczny,  jednakże nie jest to dokument obowiązkowy, wymagany w Programie. W przypadku zaplanowania w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia prac, dotyczących zmniejszenia energochłonności budynku tj. ocieplenia ścian, wymianę okien i drzwi, niezbędne parametry można również ustalić w oparciu o uproszczoną analizę energetyczną, tj. aplikację umieszczoną w elektronicznym formularzu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Moc wymienianego źródła ciepła jest określona przez wnioskodawcę i nie są wymagane dodatkowe obliczenia w tym zakresie. Współczynniki przenikania ciepła dla domów istniejących są przeliczane automatycznie przez elektroniczny formularz wniosku.

10.  Czy w gospodarstwie domowym, składającym się z rodziców, dzieci i dziadków, w przypadku gdy wniosek składają dziadkowie, czy dochody rodziców (jako dzieci dziadków powyżej 25r.ż) będą się liczyły do dochodów gospodarstwa?

Zgodnie z definicją, podaną w instrukcji wypełniania wniosku, jako gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób gospodarujących i zamieszkujących wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie zaliczają się:

1) małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie,

2) rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka,

3) dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia,

4) dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428),

5) osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osoba ubiegającą się o dofinansowanie.

To wnioskodawca deklaruje, pod odpowiedzialnością karną, ile i które osoby są wliczone do jego gospodarstwa domowego. Odpowiadając wprost na pytanie  - w celu ustalenia średniej miesięcznej dochodów, dziadkowie nie powinni wliczać swoich dorosłych dzieci (po ukończeniu 25 roku życia), mogą wliczyć wnuki pod warunkiem że są ich prawnymi opiekunami.

11.  Czy bliźniak, w którym w każdej połówce są wydzielone 2 lokale mieszkalne (w całym budynku 4 lokale) jest ciągle budynkiem jednorodzinnym?

Zgodnie z definicją , zawarta w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, przez jednorodzinny budynek mieszkalny, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30%powierzchni całkowitej budynku. Bliźniak zatem stanowi dwa niezależne budynki jednorodzinne, w którym może być zlokalizowane po dwa wydzielone lokale (łącznie w obiekcie 4 lokale).

12.  W przypadku gdy w budynku istnieją dwa źródła ciepła na paliwo stałe: kocioł węglowy i kominek. Czy przy montażu nowego kotła konieczne jest także zlikwidowanie lub trwałe odłączenie kominka?

W przypadku gdy przedmiotem dofinansowania jest jedynie wymiana źródła ciepła na paliwo stałe, to nie jest konieczne trwałe odłączenie kominka. Jeśli jednak Wnioskodawca zamierza występować o dofinansowanie innych elementów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, to kominek musi spełniać wymagania Ekoprojektu lub musi być trwale wyłączony.

13.  Czy świadczenie wychowawcze 500+ należy ujmować przy wyliczaniu dochodu celem uzyskania dotacji?

W załączniku nr 2 do Regulaminu naboru – rozdział C ust. 1 Definicje |Dochód – wskazane zostały tytuły, które bierze się pod uwagę przy ustalaniu średniego dochodu na osobę w gospodarstwie rolnym. Wykaz nie ujmuje  świadczenia wychowawczego 500+, a ponadto świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych. Zatem to świadczenie nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dotacji.

14.  Proszę o wskazanie rodzaju dokumentu potwierdzającego dochód w przypadku gdy Wnioskodawca uzyskał dochód poza granicami RP (ze stosunku pracy a także prowadzonej działalności gospodarczej) i wszelkie rozliczenia z tym związane składa w organie podatkowym poza granicami RP.

Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument właściwy dla danego kraju. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie, a we wniosku o dofinansowanie  w polu 203 i 202 jest możliwość zaznaczenia dochodu ,, inny,,.

15.  Do kiedy trwa składanie wniosków o dofinasowanie z programu "Czyste Powietrze"?

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 30 czerwca 2027 roku, do godziny 24.

16.  Czy warunkiem skorzystania z programu jest wymiana pieca tzw. kopciucha na inny, czy też można złożyć wniosek wyłącznie np. na kolektory słoneczne?

Podstawowym celem programu jest zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów do atmosfery, których źródłem są nieefektywne ekologicznie piece. Warunkiem skorzystania z programu jest wymiana pieca, jeśli nie spełnia on wymagań programu.

17.  Czy kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie to kwota netto (na rękę), czy brutto?
Za dochód uznaje się, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, przychody podlegające opodatkowaniu pomniejszone o: koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Szczegółowa metodyka wyliczenia rocznego dochodu członka gospodarstwa domowego zawarta jest w Instrukcji wypełniania wniosku, która jest dostępna na stronie internetowej www.wfos.lublin.pl. Zatem chodzi o dochód netto.

18.  Dom ma 50 lat. W tej chwili ogrzewanie podłączone do sieci miejskiej ciepłowniczej. Czy można składać wniosek tylko o docieplenie i wymianę stolarki okiennej lub solary?
W przypadku domu, który ma 50 lat i ogrzewanie podłączone do sieci ciepłowniczej (pozwolenie na budowę wydane do 15.12.2002 r.) można składać wniosek na wszystkie elementy termomodernizacji budynku oraz na przedsięwzięcia związane z instalacją odnawialnych źródeł energii.

19.  Czy istnieje kryterium wiekowe, od którego nie udziela się dofinasowania?
W programie nie zostały przewidziane wymogi wiekowe dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie.

20.  Czy można w ramach programu „Czyste Powietrze” wymienić stary kocioł gazowy na nowy?
W ramach programu nie ma możliwości wymiany kotła gazowego na nowy. W ramach programu „Czyste Powietrze” można wymienić wyeksploatowane kotły zasilane paliwem stałym, niespełniające określonych wymagań.

21.  Jaki jest maksymalny okres realizacji zadania, od którego momentu liczymy początek realizacji zadania?
Na realizację zadania mamy 24 miesiące od momentu podpisania z WFOŚiGW umowy dofinansowania.

22.  Czy można dostać dofinasowanie na zakupiony i zamontowany już piec odpowiadający wymogom programu?
W ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze kwalifikowane są koszty ponoszone w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić od 01.01.2018 lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

23.  Ile można wymienić źródeł i przyłączy ciepła w jednym domu?
Można wymienić dwa źródła ciepła: pierwsze podstawowe oraz drugie dodatkowe.

24.  Czy wszystkie osoby zameldowane w zgłoszonym domu wliczamy do gospodarstwa domowego wnioskodawcy?
Do gospodarstwa domowego wliczamy zespół osób gospodarujących i zamieszkujących wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie, bez względu czy te osoby są zameldowane pod adresem inwestycji czy też nie.

25.  Czy jest możliwa zmiana zakresu zadania po złożeniu wniosku lub podpisaniu umowy?
Po złożeniu wniosku nie ma możliwości zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Możliwa jest jednak zmiana zakresu rzeczowego na etapie realizacji zadania poprzez aneksowanie umowy o dofinansowania po uzyskaniu wcześniejszej zgody WFOŚiGW.