Przejdź do treści
BIP

Konkurs z edukacji ekol. dla orga. pozarządowych

I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Spokojna 7, ogłasza konkurs na wybór zadań z zakresu edukacji ekologicznej , skierowany do organizacji pozarządowych województwa lubelskiego.
II. Wnioski w konkursie mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), o których mowa w Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mające swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa lubelskiego.
III. Tematyka podejmowanych działań w ramach zadań złożonych w procedurze konkursowej powinna skupiać się wokół edukacji ekologicznej w następujących obszarach priorytetowych:
a) problematyka zanieczyszczeń powietrza, ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz źródła finansowania inwestycji w redukcję zanieczyszczeń do atmosfery emitowanych przez budynki mieszkalne;
b) racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu;
c) elektromobilność.
IV. Każdy z podmiotów ubiegających się o dotację może złożyć maksymalnie jeden wniosek dotyczący jednego, dwóch lub trzech obszarów priorytetowych wymienionych powyżej. Formularz wniosku dostępny TUTAJ.
V. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami, którego wzór dostępny jest TUTAJ.
VI. Podstawą do rozpatrzenia zadań jest złożenie wniosku w dniach 07.09.2018 - 31.10.2018 r. w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie przy ul. Spokojnej 7. W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data faktycznego wpływu wniosku do Funduszu.
VII. Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.
VIII. Regulamin i formularz wniosku można również otrzymać w sekretariacie Funduszu w godz. 7.30 - 15.30 (od poniedziałku do piątku).
IX. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 12 tygodni od daty końcowej składania wniosków.