Przejdź do treści
BIP

Aktualności

07.09.2018

PILOTAŻOWY NABÓR NA ZADANIA B+R W OBSZARZE EKOINNOWACJI

I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Spokojna 7 ogłasza konkurs na wybór zadań z zakresu B+R w obszarze ekoinnowacji do dofinansowania w 2018 roku, skierowanego w szczególności do przedsiębiorstw, jednostek naukowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych oraz państwowych osób prawnych;
II. Wnioski w konkursie mogą składać w szczególności przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe oraz państwowe osoby prawne;
III. Tematyka podejmowanych działań w ramach zadań złożonych w procedurze konkursowej powinna skupiać się wokół tworzenia i wdrażania innowacyjnych technologii w obszarze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w następujących zakresach działań:

a) opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub wprowadzanie znaczących ulepszeń do istniejących produktów usług, procesów ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska naturalnego i gospodarki wodnej w tym m.in. redukcje emisji zanieczyszczeń do środowiska, poprawę efektywności ekologicznej, gospodarkę odpadami, etc.;
b) stworzenie lub doposażenie istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych(aparatury, urządzeń laboratoryjnych) oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności w obszarze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
IV. W ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie zadania.  
V. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami. 
VI. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o pomocy de minimis1)  
VII. Podstawą do rozpatrzenia zadań jest złożenie wniosku w dniach 07.09.2018 - 08.10.2018 r.
w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie przy ul Spokojnej 7. W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską - decyduje data faktycznego wpływu wniosku do Funduszu.
VIII. Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Dla Beneficjentów.
IX. Regulamin i formularz wniosku można również otrzymać w sekretariacie Funduszu w godz. 7.30 do 15.30 /od poniedziałku do piątku/.
X. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 8 tygodni od daty końcowej składania wniosków.

 

 1) Dotyczy przedsiębiorstw

powrót do listy

Rejestr zmian