Przejdź do treści
BIP

Aktualności

03.07.2020

Nadwyżka dochodów budżetu gmin i powiatów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przypomina o obowiązku dostarczenia do tut. Funduszu załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/ OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2019.
UWAGA!
Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminny lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca, osiągniętą w 2019 roku (art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska) odpowiednio:
      • dla gminy – 9,92 zł,
      • dla powiatu – 2,36 zł
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. 2020 poz. 408).
W przypadku wystąpienia nadwyżki dochodów wpłatę należy dokonać w terminie do 17 sierpnia 2020 roku na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w BGK O/ Lublin nr 71 1130 1206 0028 9006 6320 0001.

Załączniki do pobrania:
1. Załącznik do sprawozdania OŚ-4g dla gmin.
2. Załącznik do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów.
3. Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 6 maja 2020 r.
 

powrót do listy

Rejestr zmian