Przejdź do treści
BIP

Aktualności

03.04.2017

Nabór wniosków z dziedziny edukacji ekologicznej – II edycja konkursu na 2017 r.

I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Spokojna 7 ogłasza drugą edycję konkursu na wybór zadań z zakresu edukacji ekologicznej do dofinansowania w 2017 roku.
II. W konkursie mogą uczestniczyć w szczególności:
• jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
• szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe (za pośrednictwem organów prowadzących),
• państwowe instytucje i urzędy działające statutowo na rzecz ochrony środowiska,
• organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest ochrona środowiska mające swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa lubelskiego,
• jednostki i zakłady budżetowe (państwowe i samorządowe) oraz jednostki naukowo – badawcze, jeżeli prowadzą działalność w zakresie ochrony środowiska,
• osoby prawne, których jednym z zadań statutowych jest m.in. działalność oświatowo-wychowawcza (dotyczy szkół i placówek niepublicznych), a w przypadku pozostałych osób prawnych, jeżeli jednym z zadań statutowych jest działalność na rzecz ochrony środowiska.
III. Planowane do dofinansowania przedsięwzięcia mogą dotyczyć:
• dodatkowej /pozaprogramowej/ edukacji ekologicznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i wyższych,
• edukacji nieformalnej prowadzonej w formie wykładów, prelekcji, przedsięwzięć artystycznych i konkursów,
• wydawania publikacji o tematyce ekologicznej,
• innych formach propagowania informacji i wiedzy o stanie środowiska
  i możliwościach jego poprawy.

Każdy z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie może złożyć tylko jeden wniosek, w którym ujmie zadania o różnorodnym charakterze.
IV. Podstawą do rozpatrzenia zadań jest złożenie wniosku - do dnia 30.04.2017 r. w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie tel. (81) 53-217-64 lub biurach terenowych w:
• Białej Podlaskiej ul. Al. 1000-lecia 28a/12, tel. (83) 342-03-97, 342-11-73
• Chełmie Pl. Niepodległości 1, tel. (82) 562-75-75
• Zamościu ul. Promienna 4, tel. (84) 62-718-07, 639-30-94
 ewentualnie przesłanie go na ww. adresy.
V. Regulamin konkursu, zatwierdzony uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Nr 683/2015 z dnia 26.08.2015 r. oraz formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl w zakładce Dla Beneficjentów. Można je otrzymać również w sekretariacie Funduszu i biurach terenowych w godz. 7.30 do 15.30 /od poniedziałku do piątku/.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie - do dnia 30.06.2017 r. 

powrót do listy

Rejestr zmian