Przejdź do treści
BIP

Aktualności

08.07.2019

Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinasowanie w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w roku 2019.

Cel programu:
Wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Beneficjenci:
W ramach Programu dofinansowanie w formie dotacji udzielane będzie gminom, związkom międzygminnym i powiatom, działającym na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie.
Do projektu mogą przystąpić te JST, których:
• przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
• przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne.
Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem lub powiatu, na którego terenie się znajduje.

Rodzaje przedsięwzięć:
• przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
• przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Warunki dofinansowania:
Poziom dofinansowania dla danej gminy zależny jest od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:
• do100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
• do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
• do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku gmin.

W przypadku przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych (do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przez Wojewodę Lubelskiego wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej).

Maksymalny koszt usunięcia 1 Mg odpadu nie może przekroczyć 700,00 zł.

Wykonawcą przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powinien być podmiot wybrany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). W przypadku gdy tryb udzielenia zamówienia publicznego oparty jest na zapytaniu o cenę, zamawiający ma obowiązek umieszczenia takiego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż do dnia 15 listopada 2019 r. i wynika z przyjętego w roku 2019 harmonogramu rozliczenia płatności pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin i miejsce składania wniosków:
Termin składania wniosków: od 08.07.2019 r. do 31.08.2019 r.
Wnioski należy składać na właściwym formularzu, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin.

Formularz wniosku:
Formularz wniosku o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego;
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych;
Oświadczenie – zgoda na przekazanie informacji do NFOŚiGW.

Koszty kwalifikowane:
• Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019 r.
• Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Informacje szczegółowe dotyczące Programu:
Program priorytetowy.
W kwestiach nieuregulowanych w Programie priorytetowym i ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zastosowanie znajdują Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 

powrót do listy

Rejestr zmian