Przejdź do treści
BIP

Aktualności

01.06.2018

II EDYCJA KONKURSU NA ZADANIA NIEINWESTYCYJNE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Spokojna 7 ogłasza drugą edycję konkursu na wybór zadań z zakresu edukacji ekologicznej do dofinansowania w 2018 roku, skierowanego do szkół i przedszkoli z terenu województwa lubelskiego.
II. Wnioski w konkursie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ prowadzący placówkę.

III.Organizacje pozarządowe nie będące organem prowadzącym szkół i przedszkoli mogą brać udział w projekcie w charakterze Partnera.
IV.Tematyka podejmowanych działań w ramach zadań złożonych w procedurze konkursowej powinna skupiać się wokół edukacji ekologicznej w następujących obszarach priorytetowych:
a) problematyka zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi;
b) racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu.
V. Organ prowadzący składa oddzielny wniosek dla każdej szkoły lub przedszkola. Projekt może obejmować tematycznie jeden lub dwa priorytety. Formularz wniosku dostępny TUTAJ.

VI. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami, którego wzór dostępny jest TUTAJ.
VII. Podstawą do rozpatrzenia zadań jest złożenie wniosku  w dniach 01.06-30.06.2018 r. w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie przy ul Spokojnej 7. W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską - decyduje data faktycznego wpływu wniosku do Funduszu.
VIII. Regulamin II edycji konkursu (dla szkół i przedszkoli)  znajduje się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Dla Beneficjentów

IX. Regulamin i formularz wniosku można również otrzymać w sekretariacie Funduszu  w godz. 7.30 do 15.30 /od poniedziałku do piątku/.
X. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 tygodni od daty końcowej składania wniosków.

powrót do listy

Rejestr zmian